Záruka vrácení peněz 40 dní na vyzkoušení – tiché vysavače

Akce „Záruka vrácení peněz 40 dní na vyzkoušení – tiché vysavače” vám umožňuje zakoupit si a otestovat tichý vysávač Electrolux Pure D9, Pure C9, UltraOne, UltraSilencer Zen, UltraSilencer, SilentPerformer. Pokud daný model nesplní vaše očekávání a dodržíte uvedené podmínky, poskytneme vám záruku vrácení peněz, a to až 40 dnů od koupě daného modelu.

POŘADATEL:

Společnost: Electrolux Slovakia, s. r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava,

IČO: 44 415 982, zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 5765/B (dále jen „pořadatel“).

ORGANIZÁTOR:

Společnost: ProDiStore s.r.o., Holice 165, 930 34 Holice okr. DS,

IČO: 47 383 691, zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Trnava, odd.: Sro, vložka číslo 32662/T.

NÁZEV AKCE:

„Záruka vrácení peněz 40 dní na vyzkoušení – tiché vysavače" (dále jen „akce")

DOBA TRVÁNÍ:

Od 15. 4. 2019 do 15. 6. 2019

MÍSTO KONÁNÍ:

Česká republika

PODMÍNKY  AKCE:

 1. Účastníkem akce se stává každý zákazník starší 18 let, s doručovací adresou v České republice,  který si  v termínu od 15. 4.  – 15. 6. 2019 zakoupí výrobek Pořadatele, a to tichý vysávač Electrolux Pure D9, Pure C9, UltraOne, UltraSilencer Zen, UltraSilencer, SilentPerformer, modely:
  • Pure D9: PD91-8SSM, PD91-ANIMA, PD91-4DB,
  • Pure C9: PC91-ALRG, PC91-4MG, PC91-4RR, PC91-6MB
  • UltraSilencer Zen: EUS8ANIMAL, EUS85BR, EUS8GREEN
  • UltraOne: EUO9GREEN
  • UltraSilencer: EUS8X2DB, EUS8X2RR
  • SilentPerformer: ESP74DB, ESP74GREEN, ESP754IW (dále jen „vybraný výrobek“).
 2. Účastník akce musí pro využití záruky vrácení peněz nejpozději 40. den od zakoupení vybraného výrobku (1. dnem je myšlen den nákupu na kamenné prodejně nebo převzetí výrobku od přepravce)  kontaktovat organizátora akce následujícími způsoby:
  1. Telefonicky na čísle: +421 919 220 272 (po – pá, 9 – 17 h)
  2. E-mailem na info@mojelectrolux.sk. Organizátor akce se následně s účastníkem domluví na detailech vrácení vybraného výrobku.
 3. Využít akci nelze na prodejním místě, kde byl vybraný výrobek zakoupen.
 4. V případě, že poslední den 40 denní lhůty připadne na sobotu, neděli či svátek, považuje se lhůta za zachovanou, kontaktuje-li účastník akce zákaznickou linku následující pracovní den viz. bod 2. těchto podmínek.
 5. Vybraný výrobek lze vrátit pouze nepoškozený, čistý, v původním obalu, s kompletním příslušenstvím a s originálem nebo kopií dokladu o nákupu.
 6. V případě, že je výrobek mechanicky poškozen nebo chybí některá část příslušenství, není možné akci využít. Pokud i přesto zákazník zkontaktuje zákaznickou linku, domluví odvoz a předá vybraný výrobek přepravci bez splnění předchozích podmínek, bude mu doprava tam i zpět účtována.
 7. Zaslání vybraného výrobku pro využití vrácení záruky peněz se řídí následujícím postupem:
  • Účastník zkontaktuje organizátora akce jedním z vybraných způsobů viz. bod 2 těchto podmínek, zašle Pořadateli doklad o nákupu, následně  bude s účastníkem domluveno datum odvozu vybraného výrobku na posouzení do autorizovaného servisu organizátora.
  • Ve stanoveném termínu dopravce převezme od účastníka vybraný výrobek v kompletním balení a dopraví ho do autorizovaného servisu k posouzení podmínek pro splnění akce.
  • Autorizovaný servis posoudí vrácené zboží do 14 kalendářních dnů od převzetí výrobku dopravcem. Po posouzení následně zkontaktuje Pořadatele, zda vybraný výrobek splnil podmínky akce a na základě písemného potvrzení od servisu bude účastník vyrozuměn o výsledku posouzení vratky.
  • V případě, že jsou podmínky řádně splněny, je účastník následně organizátorem akce kontaktován pro zaslání čísla bankovního účtu, případně s možností vrácení peněz formou poštovní poukázky, dle výběru účastníka.
  • Lhůta pro odeslání peněz účastníkovi, po splnění podmínek, je maximálně 30 dnů od předání vybraného výrobku přepravci.
 8. Akce se vztahuje na výrobky zaplacené hotově (včetně dobírky), platební kartou, popř. bankovním převodem.
 9. Jedna osoba může vrátit pouze jeden výrobek.
 10. Účastník akce kontaktováním organizátora akce, jedním z vybraných způsobů viz. bod 2 těchto podmínek, za účelem využití akce potvrzuje, že se seznámil s podmínkami akce a přijímá je.
 11. Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla akce v průběhu jejího trvání nebo akci zrušit. Změna pravidel či případné zrušení se nebude vztahovat na již zakoupené výrobky.
 12. Pořadatel akce neodpovídá za vzniklé újmy v případě nemožnosti svozu výrobku od účastníka akce a/nebo nemožnosti doručení vracených peněz v důsledku nesprávné adresy nebo chybně uvedeného čísla účtu.
 13. Pořadatel akce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojenou.
 14. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků z akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, a to bez náhrady nákladů či újem, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout. V případě, že účastník bude vyloučen z akce, bude výrobek, pokud již byl od účastníka akce převzat, vrácen na jeho adresu, popř. vůbec nebude od účastníka akce převzat.
 15. Případné námitky proti průběhu akce lze Pořadateli zaslat doporučeně do 120 dnů od ukončení akce, tj. uplynutí výše uvedené doby trvání akce, a to pouze písemně na poštovní adresu Pořadatele. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.
 16. Pokud chce účastník využít standardní zákonné podmínky související s nákupem vybraného výrobku např. reklamace, odstoupení od kupní smlouvy, musí se vždy obrátit na prodejní místo,  kde daný výrobek zakoupil, tzn. řešit s přímým  prodejcem, od kterého obdržel kupní doklad v souladu s obchodním a reklamačním řádem daného prodejního místa.
 17. Úplné aktuální znění pravidel akce bude po dobu konání akce nepřetržitě k dispozici nawww.electrolux.cz/40dni
 18. Nakládání s osobními údaji se řídí pravidly Pořadatele více zde: https://www.electrolux.cz/overlays/data-privacy-statement/

Podmínky jsou platné a účinné od 15. 4. 2019.