Pravidla prodejní akce Electrolux

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce společnosti Electrolux „Tiché vysavače pro snadný úklid“ (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatel prodejní akce:

Pořadatelem prodejní akce je společnost Electrolux, s. r. o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, IČ: 18631975, DIČ: CZ18631975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 2461 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání prodejní akce:

Prodejní akce probíhá v termínu od 1. 5. 2019 00:00 hod. do 30. 6. 2019 23:59 hod. (dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).

V prodejnách Datart platí akce do 31. 7. 2019 23:59 hod.

3. Účastník prodejní akce:

Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a bankovním účtem na území České republiky (dále jen „účastník prodejní akce“).

4. Produkty zařazené do prodejní akce:

Zákazník, který zakoupí některý z níže uvedených produktů vysavačů značky Electrolux, může získat následující výši cashbacku (peníze zpět z nákupu):

PD91-ANIMA 1 500 Kč
PD91-ALRG2 1 500 Kč
PD91-8SSM 1 500 Kč
PD91-6PTX 1 300 Kč
EUS8ALRGY 1 000 Kč
EUS85BR 1 000 Kč
ESP74GREEN 800 Kč

Akce se vztahuje pouze na produkty dovezené do ČR prostřednictvím společnosti Electrolux, s. r. o. Společnost Electrolux, s. r. o., si vyhrazuje právo posouzení původu do akce přihlášeného produktu.

Distribuci bonusu provádí pořadatel prostřednictvím agentury le moni s. r. o., IČ: 26129833, po ověření splnění všechpodmínek těchto pravidel. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník povinen pořadateli poskytnout potřebnou součinnost.

Na bonus nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele (např. reklamace). Takový bonus splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

5. Podmínky účasti v prodejní akci:

5.1. Zakoupení jednoho z výše uvedených produktů, jež jsou součástí této akce, u vybraných prodejců.

5.2. Nákup se uskuteční v období od 1. 5. 2019 do 30. 6. 2019. V prodejnách Datart  se nákup uskuteční do 31. 7. 2019.

5.3. Kompletní a řádné vyplnění online údajů registračního formuláře na webových stránkách www.electrolux.cz/akce a jeho odeslání. Nákup je nutné zaregistrovat nejdéle do 14 dnů od nákupu produktu.

5.4. Po ověření registračních údajů bude účastníkovi soutěže nejpozději do 30 dnů odeslán příslušný bonus na bankovní účet uvedený v registraci. Pořadatel se tímto nezavazuje, že bonus bude připsán na bankovní účet účastníka do 30 dnů v návaznosti na dobu, jež vyžaduje realizace mezibankovní transakce.

5.5. V případě zadání nesprávného čísla bankovního účtu a vrácení platby zpět na bankovní účet odesílatele ztrácí klient na příslušný bonus nárok. Tím, že účastník odešle registrační formulář, potvrzuje porozumění a souhlas s těmito pravidly.

Odesláním registračního formuláře každý účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na e-mailovou adresu zadanou soutěžícím ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a nabídek lze kdykoli odvolat v sídle provozovatele.

V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím e-mailu. Electrolux neodpovídá za nedoručení těchto výzev, a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. Zákazník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů. Do prodejní akce nebudou zařazeny zejména registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky – dokladu o zaplacení akčního výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení akčního výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na bonus. Zákazník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů).

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím e-mailu electrolux@lemoni.cz.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva:

Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník v souladu se zněním Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 udělil souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu znění Souhlasu se zpracováním osobních údajů dostupných na výše uvedené stránce pod odkazem v textu potvrzovacího pole registračního formuláře.

7. Závěrečná ustanovení:

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci.

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.electrolux.cz/akce. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání bonusu v prodejní akci.