Úplná pravidla soutěže "Jarní soutěž" Electrolux CZ

Níže uvedený text představuje úplná pravidla soutěže „Jarní soutěž“ na sociální síti Instagram (dále pouze „soutěž“). Jedná se o jediný text, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

 

1. Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je společnost doblogoo s.r.o., sídlem: Radhošťská 1942/2, Praha – Žižkov, 130 00, Česká republika, IČ: 04564782, DIČ: CZ04564782, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C249843 (dále jen „organizátor“).

 

2. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost ELECTROLUX, s.r.o., sídlem Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, IČ 18631975, DIČ CZ18631975, Česká republika, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2461 (dále jen „pořadatel“). Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Instagram (dále jen „síť Instagram“).

 

3. Doba a místo konání soutěže

Soutěž proběhne v období od 9. 3. 2023 do 16. 3. 2023, (dále jen „doba konání soutěže“) na internetu a dále na území České republiky v místech v pravidlech uvedených.

 

4. Soutěžící

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže. Pro účastníky soutěže – platí (mimo jiné) následující pravidla:

4.1. Podmínkou účasti v soutěži je být k okamžiku, kdy se zájemce o účast v soutěži chce soutěže zúčastnit, již zaregistrován jako uživatel na síti Instagram.

4.2. Každý soutěžící musí být kdykoliv schopen prokázat autenticitu svého instagramového profilu.

4. 3. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou, tj.publikovat na svém instagramovém účtu jednu soutěžní fotografii/video s označením @electrolux.cz.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže účastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.

 

5. Mechanismus soutěže

V termínu od 9. 3. 2023 do 16. 3. 2023 má každý uživatel na Instagramu splňující výše zmíněná kritéria možnost zúčastnit se soutěže.

Soutěžící musí publikovat na svém profilu nebo ve Stories svoji fotografii/video při vaření nebo fotografii/video pokrmu s jarními bylinkami, který doma připravili. Podmínkou je označení profilu @electrolux.cz. Příspěvek musí být veřejný.

Fotografii/Video bude možné publikovat do 16. 3. 2023 23:59 hod. Příspěvky a stories publikované po tomto datumu a čase nebudou zařazené do soutěže.

 

6. Výhry v soutěži a jejich oznámení

Odborná porota vybere 3 výherce, kteří vyhrají kurz pečení a dalších 10 výherců, kteří získají slevu 30 % na příslušenství Electrolux. Porota je složená ze zástupců společnosti Electrolux a ze zástupců společnosti Doblogoo.

Výherci budou vyhlášeni ve stories 17. 3. 2023.

6.1. Stanovená odměna pro výherce:

Výhrou v soutěži bude

  • 3 x účast na kurzu pečení v parních troubách Electrolux s foodblogerkou @maskrtnica. Kurz vaření proběhne 28. 3. 2023 v pražském studiu Lightstyle.
  • 10 x sleva 30 % na příslušenství Electrolux

Vítěz bude v případě výhry vyzván k zaslání svých kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo) soukromou zprávou. Pokud vítěz kontaktní informace podle pokynů ve výzvě nedoručí do 22. 3. 2023, ztrácí na výhru nárok a výhra propadá ve prospěch pořadatele.

Nárok na výhru dále ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo neprokáže její splnění, a dále soutěžící, který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly, nebo který je ze soutěže vyloučen. V případě, že vyloučenému účastníku soutěže již byla předána výhra, je povinen ji vrátit, a není-li to možné, uhradit pořadateli hodnotu výhry v penězích; tím není dotčena odpovědnost účastníka soutěže k náhradě újmy, včetně nehmotné, pořadateli, organizátorovi anebo třetím osobám. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

 

7. Předání výher

Výherci bude výhra zaslána formou online poukazu. Výhra soutěžícího, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebo organizátora nebude možno soutěžícímu doručit, propadá ve prospěch pořadatele.

 

8. Autorská práva, zpracování osobních údajů a schválení pravidel

Vstupem do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže. Soutěžící poskytuje vstupem do soutěže pořadateli a organizátoru bezplatně výhradní oprávnění k výkonu práva užít vložený materiál ke všem způsobům užití uvedeným v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve platném znění (rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti internetem, tiskem, audiovizuálně, zvukově, obrazově apod.) v rozsahu časově, územně a množstevně neomezeném, v tištěné, elektronické nebo jiné podobě, v souvislosti se soutěží nebo k jiným marketingovým účelům organizátora a/nebo pořadatele soutěže.

Soutěžící se zavazuje odškodnit pořadatele nebo organizátora v případě jakékoliv újmy, i nehmotné, jim způsobené v důsledku umístění vloženého materiálu v rozporu s těmito pravidly nebo s pravidly sítě Instagram.

Pořadatel soutěže bude v pozici správce osobních údajů zpracovávat, ať již manuálně či elektronicky, a uchovávat osobní údaje týkající se soutěžících v rozsahu:

  • komentář na sociální síti Instagram spojený s osobou soutěžícího,
  • jméno a příjmení výherce,
  • adresa bydliště výherce,
  • telefonní číslo výherce,
  • obrazový, zvukový nebo obrazově-zvukový záznam výherce nebo jeho projevů osobní povahy.

Osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu bude pořadatel zpracovávat za účelem identifikace účastníků soutěže. Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem pořadatele a organizátora na řádném průběhu soutěže, výkon práv a plnění povinností souvisejících se soutěží, a výkon zákonných povinností v souvislosti s uchováváním účetních a daňových dokladů; tyto údaje budou pořadatelem zpracovávány po dobu 6 let nebo po dobu delší, pokud tak vyžaduje zákon.

Osobní údaje v rozsahu obrazový, zvukový nebo obrazově-zvukový záznam výherce nebo jeho projevů osobní povahy, jméno a příjmení výherce a příspěvek na sociální síti Instagram spojený s osobou soutěžícího budou pořadatelem zpracovávány také za účelem zveřejnění ve sdělovacích prostředcích, v propagačních materiálech a prostředcích pořadatele, na internetových stránkách pořadatele a sociální síti Instagram, ev. Facebook nebo YouTube. Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem pořadatele na zveřejnění výsledku soutěže; tyto údaje budou pořadatelem zpracovávány po dobu neurčitou, nejdéle však do naplnění účelu zpracování.

Pořadatel je oprávněn při splnění povinností vyplývajících z příslušného právního předpisu o ochraně osobních údajů, v platném znění, předávat osobní údaje svým zpracovatelům a poskytovatelům služeb, přičemž takovým zpracovatelem je organizátor a další osoby, jejichž seznam je dostupný u pořadatele. Pořadatel může předávat osobní údaje zpracovatelům v rámci Evropské unie, avšak nezamýšlí předávat osobní údaje do třetích zemí, které nezaručují úroveň ochrany osobních údajů přiměřenou podmínkám platným v Evropské unii.

V souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů mají soutěžící právo:

   i. požadovat na pořadateli přístup k osobním údajům a jejich případnou opravu či výmaz,

   ii. kdykoli požadovat informace týkající se zpracování osobních údajů v zákonném rozsahu,

   iii. podat námitku proti zpracování či požadovat omezení zpracování osobních údajů,

   iv. nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro soutěžící mělo právní účinky nebo by se soutěžících obdobným způsobem významně dotýkalo,

   v. obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s jakoukoli žádostí nebo stížností.

V případě jakéhokoliv dotazu ohledně zpracování osobních údajů je možné kontaktovat pořadatele na e-mailové adrese privacy@electrolux.com.

 

9. Ostatní ustanovení a podmínky soutěže

9.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, změny influencera pověřeného vedením kurzu, či soutěž kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na instagramovém profilu @electrolux.cz.

9.2. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže bez náhrady vyloučen; to platí stejně
i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí organizátora nebo pořadatele o vyloučení ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání.

9.3. Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo považovat za podvodné takové instagramové účty, které mají méně než 10 přátel, a soutěžícího s takovým účtem ze soutěže bez náhrady vyloučit.

9.4. Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu a elektronické sociální sítě Instagram) ani za jednání třetích osob na sociální síti Instagram či jinde na internetu.

9.5. Pořadatel ani organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry poté, co ji předal doručovateli (poště, kurýrovi apod.).

9.6. Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

9.7. Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou.

9.8. Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k síti Instagram. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící provozovateli sítě Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány organizátorovi, nikoliv provozovateli sítě Instagram.

9.9. Nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak, z povahy soutěže organizátor neposkytuje na výhru záruku za jakost a nelze se domáhat reklamace.

9.10. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu dle pravidel náleží. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti.

9.11. Organizátor si vyhrazuje právo poskytnout výhercům alternativní výhru ve stejné hodnotě v závislosti na dostupnosti. 

9.12. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

 

V Praze dne 8. 3. 2023.