Dárek k myčce nádobí Electrolux – kapsle Jar Platinum Plus (75 ks)

Níže uvedený text představuje úplná pravidla propagační akce „Zaregistrujte si myčku Electrolux a získejte dárek!“ (dále jen propagační akce). Jedná se o jediný text, který úplně a závazně upravuje pravidla akce.

Odesláním registrace potvrzujete, že jste si přečetli následující podmínky a ustanovení společnosti ELECTROLUX, s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, IČO: 18631975, DIČ CZ18631975, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 2461 (dále jen „Organizátor“), že s nimi souhlasíte a že splníte veškeré požadavky.

1. Způsobilost: Propagační akce se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla akce. Do propagační akce se může přihlásit na jeden produkt jen jedna osoba na domácnost.

2. Trvání propagační akce: Propagační akce začíná dne 1. 7. 2023 v 00:01 a končí 30. 9. 2023 ve 24:00 (dále jen doba konání akce) nebo do vyčerpání zásob dárků. Akce platí pouze pro myčky nádobí Electrolux zakoupené od 1. 6. 2023 a zaregistrované v období od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023 24:00. Čas spuštění a ukončení propagační akce se vztahuje na časové pásmo GMT.

3. Jak se zapojit: 

3.1.  Pro získání dárku je nutné zaregistrovat v době konání akce zakoupenou myčku nádobí Electrolux na webu společnosti Electrolux v sekci REGISTRACE SPOTŘEBIČŮ.

3.2.  Po registraci daného spotřebiče je nutné zvolit ve vašem zákaznickém účtu v sekci Mé bonusy akci Dárek za registraci a vyplnit kontaktní údaje včetně jména, příjmení, adresy, PSČ, města a telefonního kontaktu. Dále je třeba při registraci doložit fotografii či sken účtenky či faktury za nákup spotřebiče, který byl zakoupen v době od 1. 6. 2023 do 30. 9. 2023.

3.3.  Po registraci spotřebiče dostanete automatický e-mail s výzvou k registraci k odběru novinek Electrolux. Registrace odběru novinek je jednou z podmínek pro získání dárku. 

Na vámi uvedenou adresu vám bude poté poštou zaslán dárek. V případě, že nebudou vámi zadané údaje a dokumenty správné či neprovedete registraci k odběru novinek, nemáte nárok na získání dárku. Organizátor si vyhrazuje právo změnit seznam modelů zařazených do akce v průběhu akce. 

4. Podrobnosti o dárcích: balení mycích tablet Jar Platinum Plus (balení 75 ks) do vydání zásob.

5. Kdo získá dárek: Dárek získá každý, kdo splní podmínky propagační akce uvedené v bodech 1 a 3. Zaregistrovaným zákazníkům s platnými údaji a dokumenty bude následně dárek doručen do 45 dnů.

6. Odpovědnost: Organizátor nenese žádnou odpovědnost za ztrátu, poškození, nedoručení nebo prodlení s doručením dárku, které vznikly poté, co ho předal doručovateli.
S výjimkou případů, kdy to vyžaduje příslušný zákon, Organizátor nenese žádnou odpovědnost za vhodnost dárku na jakýkoliv účel nebo za jakékoli škody způsobené propagační akcí nebo dárkem.  

7. Ochrana osobních údajů: Organizátor bude v pozici správce osobních údajů zpracovávat, ať již manuálně či elektronicky, a uchovávat osobní údaje týkající se zákazníků v rozsahu:
•    jméno a příjmení,
•    doručovací adresa,
•    e-mailová adresa a telefonní číslo.

Osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu bude Organizátor zpracovávat za účelem identifikace účastníků akce. Právním důvodem zpracování je plnění akce a zákonných povinností v souvislosti s uchováváním účetních a daňových dokladů; tyto údaje budou Organizátorem zpracovávány po dobu 6 let nebo po dobu delší, pokud tak vyžaduje zákon 
v zemi, kde budou údaje zpracovávány.

Výše uvedené osobní údaje budou dále Organizátorem zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení, která souvisejí s poskytnutým produktem. Právním důvodem je oprávněný zájem Organizátora na rozvíjení své obchodní činnosti; tyto údaje budou Organizátorem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění daného účelu.

Organizátor je oprávněn při splnění povinností vyplývajících z příslušného právního předpisu o ochraně osobních údajů předávat osobní údaje svým zpracovatelům a poskytovatelům služeb, přičemž takovým zpracovatelem je společnost le moni s.r.o., se sídlem Vídeňská 1586/84, 148 00 Praha 4 – Kunratice, Česká republika, IČO: 26129833 případně další osoby, jejichž seznam je dostupný u Organizátora. Organizátor může osobní údaje předávat zpracovatelům v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo mimo EHP, jejichž úroveň ochrany osobních údajů byla uznána Evropskou komisí jako srovnatelná s ochranou 
v EHP, eventuálně v ostatních případech na základě povolené výjimky nebo při aplikaci záruk v podobě závazných vnitropodnikových pravidel nebo standardních smluvních doložek Evropské komise, přičemž informace o zpřístupnění Organizátor poskytne na vyžádání.

V souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů mají zákazníci právo:
•    požadovat na Organizátorovi přístup k osobním údajům a jejich případnou opravu či výmaz,
•    kdykoli požadovat informace týkající se zpracování osobních údajů v zákonném rozsahu,
•    podat námitku proti zpracování či požadovat omezení zpracování osobních údajů, včetně práva vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu; v takovém případě nebudou již osobní údaje pro tento účel zpracovávány,
•    přenést své osobní údaje k jinému správci,
•    nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro zákazníky mělo právní účinky nebo by se zákazníků obdobným způsobem významně dotýkalo,
•    obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s jakoukoli žádostí nebo stížností.

Od budoucí komunikace ze strany Organizátora se můžete odhlásit zasláním požadavku na 
e-mailovou adresu Organizátora privacy@electrolux.com nebo adresu sídla Organizátora, případně pomocí přímého odkazu ve zprávě obchodního sdělení, pokud zpráva tento odkaz obsahuje.

8. Práva duševního vlastnictví: Účastí na této propagační akci se zaručujete, že recenze produktu je Vaší originální prací a že neporušuje práva duševního vlastnictví jakékoli třetí strany. Kromě toho se vzdáváte svého práva uvést Vaše jméno v souvislosti s recenzí produktu.

Všechna práva duševního vlastnictví spojená s Vaší poskytnutou recenzí produktu náleží Organizátorovi, což mimo jiné opravňuje Organizátora, aby využil celou nebo část recenze produktu na jakýkoliv účel a v jakémkoliv médiu.

Tím, že se zapojíte do této propagační akce, udělujete Organizátorovi, jeho přidruženým společnostem a jeho zástupcům povolení používat Vaše jméno pro účely propagace výrobků nebo služeb Organizátora nebo jeho přidružených společností.

Jako účastník této propagační akce nemáte nárok na kompenzaci jakékoli povahy 
v souvislosti s převodem a používáním práv duševního vlastnictví vztahující se k Vaší poskytnuté recenzi produktu nebo v souvislosti s použitím Vašeho jména, jak je uvedeno výše.

9. Rozhodné právo: Tyto podmínky a ustanovení se ve všech ohledech řídí a vykládají 
v souladu s právem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. Jakýkoliv konflikt vyplývající z těchto podmínek a ustanovení bude řešen obecnými soudy České republiky.

10. Další ustanovení: Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky akce včetně̌ změny doby jejího trvání, či akci kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění v těchto pravidlech.

Bude-li mít Organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání zákazníka či jiné osoby, která zákazníkovi napomohla či mohla napomoci k získání dárku, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být zákazník z akce bez náhrady vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání zákazníka či jiné osoby, která zákazníkovi napomohla či mohla napomoci k získání dárku, jež je jinak v rozporu s pravidly akce či podmínkami nebo 
s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí Organizátora o vyloučení z akce je konečné bez možnosti odvolání.

Dárek nelze vymáhat soudní cestou.

Organizátor má právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této akce bez udání důvodu nebo tuto akci zrušit.

Úplný název a adresa organizátora je: ELECTROLUX, s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, IČO 18631975, DIČ CZ18631975, Česká Republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 2461.