Úplná pravidla Soutěže o nový vysavač Electrolux PURE i9

Níže uvedený text představuje úplná pravidla facebookové soutěže „Soutěž o nový vysavač Electrolux Pure i9“. Do soutěže je zařazen model PI91-5SSM v hodnotě 22 999 Kč včetně DPH.

Jde o jediný text, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

1.    Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je společnost doblogoo s.r.o. se sídlem Radhošťská 1942/2, 130 00 Praha – Žižkov, Česká republika, IČO: 04564782, DIČ CZ04564782, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C249843 (dále také „organizátor“).

2.    Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost ELECTROLUX, s.r.o., sídlem Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, IČ 18631975, DIČ CZ18631975, Česká Republika, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 2461 (dále také „pořadatel“). Pořadatelem ani organizátorem soutěže není sociální síť Facebook.

3.    Období a místo konání soutěže
Soutěž se bude konat v období od 5. 11. 2018 do 31. 12. 2018 (dále jen období konání soutěže) na internetu a dále na území České republiky v místech uvedených v pravidlech.

4.    Soutěžící
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba ve věku od 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže. Pro účastníky soutěže – fanoušky facebookové stránky Electrolux (dále také fanoušci) – platí (kromě jiného) následující pravidla:
4.1.    Podmínkou účasti na soutěži je být už zaregistrovaný jako uživatel na síti Facebook a být fanouškem facebookové stránky Electrolux v okamžiku, kdy se zájemce rozhodne zúčastnit soutěže.
4.2.    Každý soutěžící musí být kdykoliv schopný potvrdit autenticitu svého facebookového profilu.
4.3.    Soutěžící musí dodržovat všechna pravidla používání sítě Facebook uvedená na stránce www.facebook.com/terms.php.
4.4.    Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit jen jednou, tj. jen v jednom kole soutěže.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli nebo k dalším osobám pověřeným zabezpečením této soutěže a osoby, které jsou k těmto osobám v blízkém vztahu.

Fotografie, texty, kresby, videa a jiné výtvory a oznámení, které soutěžící uveřejní v rámci soutěže, zejména vloží na facebookovou stránku Electrolux nebo pošle na níže uvedený e-mail (dále společně jen jako „vložený materiál“), nesmí odporovat právním předpisům České republiky, nesmí ohrožovat mravní výchovu dětí a mládeže a musí být etické (především nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgárnost, rasovou nesnášenlivost apod.).

Soutěžící vstupem do soutěže a zasláním e-mailu, fotografie, textu nebo videa spolu s níže uvedenými náležitostmi potvrzuje, že:

Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže zúčastnit soutěže, a pokud se zúčastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.

5.    Mechanizmus soutěže
V termínu od 5. 11. 2018 do 18. 11. 2018 má každý fanoušek, který splní daná kritéria soutěže, možnost zúčastnit se soutěže.

V soutěži vybere porota 5 účastníků soutěže, z nichž jeden bude vybrán jako absolutní vítěz, který získá vysavač Electrolux Pure i9, model PI91-5SSM v hodnotě 22 999 Kč včetně DPH. Další 4 testující si budou moci odkoupit vysavač Pure i9 se 75% slevou. Soutěž je rozdělena na 4 fáze:

Pro postup do 4. fáze soutěže musí účastník splnit všechny předchozí fáze v níže uvedených termínech. V opačném případě bude ze soutěže vyloučen. Detailní popis mechanizmu soutěže v jednotlivých fázích soutěžního kola je uveden níže:

5.1.    Fáze 1:
Účastník soutěže musí v období od 5. 11. do 18. 11. 2018 poslat na soutěžní e-mail soutez-electrolux@doblogoo.cz níže uvedené informace:

Na základě zaslaných informací bude vybráno 5 soutěžících, kteří budou zahrnuti do testování (dále jen „testující“).

Těchto 5 testujících osloví agentura doblogoo, která s nimi domluví termín předání a vyzvednutí vysavače. Mezi agenturou doblogoo a testujícím musí dojít k dohodě ohledně termínu na osobní odevzdání a následně vyzvednutí vysavače na místě uvedeném v e-mailu testujícího.

5.2.    Fáze 2
Zástupce společnosti Electrolux doveze vysavač Pure i9 testujícímu a představí mu vysavač, tj. vysvětlí testujícímu jeho používání, funkce a čistění. Agentura doblogoo se s testujícím dohodne na odevzdání vysavače zpět agentuře po 10 dnech testování a probere s testujícím další fáze – recenzi a výběr vítěze.

Vybraní testující budou mít 10 dní na otestování vysavače a postupnou přípravu recenze.

Po 10 dnech testování si zástupce Electroluxu opět vyzvedne vysavač u testujícího.

Zástupce společnosti Electrolux je možné kontaktovat na telefonu +420 725 424915.

5.3.    Fáze 3
Do jednoho týdne od odevzdání vysavače musí testující splnit následující kroky, aby byli zařazeni do výběru absolutního vítěze. Níže uvedené informace musí být zpracovány a dodány agentuře doblogoo dle níže uvedených pokynů do 7. 12. 2018.

5.4.    Fáze 4
Po skončení 3. fáze soutěže bude ze všech zaslaných recenzí a informací vybrán jeden absolutní vítěz, který souhlasí s tím, že u něj doma bude natočeno video a průběh testování Pure i9, ve kterém bude vystupovat.

6.    Výhry v soutěži a jejich oznámení
O vítězi v soutěži rozhodne porota na základě subjektivního hodnocení. Porota je složena ze zástupců společnosti Electrolux a ze zástupců společnosti doblogoo.
Hodnocení poroty se bude konat od 10. 12. 2018 do 12. 12. 2018.

Porota bude soutěžní příspěvky subjektivně hodnotit v těchto kategoriích:
a)    Splnění zadání a všech fází soutěže
b)    Preciznost a originalita při testování
c)    Kreativita, preciznost a zpracování recenze testovaného vysavače Pure i9

Na základě subjektivního hodnocení ve výše uvedených kategoriích a po společné diskuzi určí porota 1 absolutního vítěze.

6.1.    Stanovená odměna pro vítěze:
Jméno vítěze bude oznámeno na facebookové stránce Electrolux Česká republika dne 13. 12. 2018. S vítězem bude agentura doblogoo nadále komunikovat prostřednictvím e-mailu a dohodne s ním předání ceny, tj. vysavače Pure i9, model PI91-5SSM v hodnotě 22 999 Kč včetně DPH, který byl testován během soutěže, přičemž předání proběhne prostřednictvím agentury doblogoo do 21. 12. 2018.

Ostatní testující, kteří splní veškeré podmínky soutěže a nestanou se absolutními vítězi, získají 75% slevu na model PI91-5SSM vysavače Pure i9 (75% sleva se vypočítává z katalogové ceny), která je platná do konce roku 2018. Informace o slevě dostanou testující e-mailem po vyhlášení absolutního vítěze.

Nárok na výhru ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži, anebo neprokáže její splnění, dále soutěžící, který jinak koná v rozporu s těmito pravidly, anebo který je ze soutěže vyloučen.

V případě, že vyloučenému účastníkovi soutěže už byla odevzdána výhra, je povinný ji vrátit, a pokud to není možné, uhradit pořadateli soutěže hodnotu výhry; tímto není dotčena zodpovědnost účastníka soutěže uhradit újmu, včetně nehmotné, pořadateli, organizátorovi nebo třetím osobám. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji zaměnit za hotovost ani místo ní požadovat jiné plnění.

7.    Odevzdání výhry
Absolutnímu vítězi dodá výhru agentura doblogoo do 21. 12. 2018. Výhry soutěžících, které z důvodů nespočívajících na straně pořadatelů nebo organizátorů, nebude možné doručit, propadají ve prospěch pořadatele.

8.    Autorská práva, zpracování osobních údajů a schválení pravidel
Vstupem do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže. Soutěžící poskytuje vstupem do soutěže pořadateli a organizátorovi bezplatně výhradní oprávnění na výkon práva použít vložený materiál na všechny způsoby použití uvedené v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti internetem, tiskem, audiovizuálně, zvukově, obrazově apod.), a to v rozsahu časově územně a množstevně neomezeném, v tištěné, elektronické nebo jiné podobě, v souvislosti se soutěží nebo k jiným marketingovým účelům organizátora a/nebo pořadatele soutěže.

Soutěžící se zavazuje odškodnit pořadatele nebo organizátora v případě jakékoliv újmy, i nehmotné, kterou soutěžící způsobil v důsledku umístění vloženého materiálu v rozporu s těmito pravidly, anebo s pravidly sítě Facebook.

Pořadatel soutěže bude v pozici správce osobních údajů zpracovat, ať už manuálně, anebo elektronicky, a uchovávat osobní údaje týkajících se soutěžících v rozsahu:

Osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu bude pořadatel zpracovávat za účelem identifikace účastníků soutěže. Právním důvodem zpracování je souhlas soutěžícího a plnění zákonných povinností v souvislosti s uchováváním účetních nebo daňových dokladů; tyto údaje bude pořadatel zpracovávat po dobu 10 let nebo déle, pokud to vyžaduje zákon.

Osobní údaje v rozsahu obrazový, zvukový nebo obrazově-zvukový záznam výherce či jeho projev osobní povahy, jméno a příjmení výherce, text recenze s uvedením jména autora a komentář nebo příspěvek na sociální síti Facebook s osobou soutěžícího bude pořadatel zpracovávat také za účelem zveřejnění v oznamovacích prostředcích, v propagačních materiálech a prostředcích pořadatele na internetových stránkách pořadatele a sociální síti Facebook, ev. Instagram nebo Youtube. Právním důvodem zpracování je souhlas soutěžícího; tyto údaje bude pořadatel zpracovávat po dobu 10 let.

V případě, že se soutěžící rozhodne neposkytnout souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů, bude to mít za následek to, že nebude moci být zařazen do soutěže ani nijak jinak zapojen do marketingových činností.

Souhlas je možné kdykoliv odvolat zasláním žádosti na emailovou adresu privacy@electrolux.com nebo písemně na adresu kontaktní osoby správce: AB Electrolux (publ), Data Protection Officer, 105 45 Stockholm, Švédsko.

Pořadatel je oprávněn při splnění povinností vyplývajících z příslušného právního předpisu o ochraně osobních údajů v platném znění, poskytovat osobní údaje svým zpracovatelům a poskytovatelům služeb, přičemž takovým zpracovatelem je organizátor a další osoby, jejichž seznam je dostupný u pořadatele. Pořadatel může osobní údaje předávat zpracovatelům v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo mimo EHP, jejichž úroveň ochrany osobních údajů uznala Evropská komise jako srovnatelnou s ochranou v EHP, ev. v ostatních případech na základě povolené výjimky nebo při aplikaci záruk v podobě závazných vnitropodnikových pravidel nebo standardních smluvních doložek Evropské komise v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, přičemž podrobnější informace pořadatel poskytne na vyžádání na níže uvedených kontaktech.

V souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů mají soutěžící právo:

V případě jakýchkoliv otázek týkajících se zpracování osobních údajů je možné kontaktovat pořadatele na adrese AB Electrolux (publ), Data Protection Officer, 105 45 Stockholm, Švédsko, alebo na e-mailové adrese privacy@electrolux.com.

9.    Termíny
5. 11. – 18. 11. 2018 – Vyhlášení soutěže
5. 11. – 18. 11. 2018 – Nábor testujících
19. 11. 2018 Výběr 5 testujících a kontaktování testujících
20. – 22. 11. 2018 Rozvoz vysavačů Pure i9 5 testujícím
22. 11. – 2. 12. 2018 Testování vysavače Pure i9 5 testujícími
3. 12. – 5. 12. 2018 Vyzvednutí vysavačů Pure i9 u 5 testujících
3. 12. – 9. 12. 2018 Zpracování recenzí a ostatních textů testujícími dle detailního popisu fáze 5.3.
10. 12. – 12. 12. 2018 Výběr absolutního vítěze
13. 12. 2018 Vyhlášení absolutního vítěze, kontaktování ostatních soutěžících a nabídka 75% slevy na testované vysavače.
14. 12. – 21. 12. 2018 Zaslání vysavače Pure i9 absolutními vítězi.

10.    Ostatní ustanovení a podmínky soutěže

10.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo podmínky soutěže včetně změny období jejího trvání nebo soutěž kdykoli přerušit či ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na facebookové stránce Electrolux.

10.2. V případě, že bude mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího nebo jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo k tomuto jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže bez náhrady vyloučen; to platí také v případě jiného jednání soutěžícího nebo jiné osoby, která soutěžícímu napomohla nebo mohla napomoci k výhře, které je jinak v rozporu s pravidly soutěže nebo podmínkami či všeobecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí organizátora nebo pořadatele o vyloučení ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání.

10.3. Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo považovat za podvodné také Facebookové účty, které mají méně jak 20 přátel, a soutěžícího s takovým účtem ze soutěže bez náhrady vyloučit.

10.4. Organizátor neručí za žádné technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu a elektronické sociální sítě Facebook), ani za jednání třetích osob na sociální síti Facebook nebo jinde na internetu.

10.5. Pořadatel ani organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, zmeškání anebo poškození výhry poté, co ji odevzdá doručovateli (poště, kurýrovi apod.).

10.6. Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či vykonáváním jakýchkoliv soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

10.7. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat soudní cestou.

10.8. Tato soutěž není sponzorována, spravována anebo přidružena k síti Facebook. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící síti Facebook. Všechny otázky, komentáře nebo stížnosti musí být adresovány organizátorovi, nikoliv síti Facebook.

10.9. V dalších záležitostech se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.