Dárek k vybraným tyčovým vysavačům Electrolux – čisticí mopovací stanice

Níže uvedený text představuje úplná pravidla propagační akce „Zaregistrujte si vybraný vysavač Electrolux a získejte čisticí mopovací stanici k vysavači jako dárek!(dále jen propagační akce). Jedná se o jediný text, který úplně a závazně upravuje pravidla akce.

Odesláním registrace potvrzujete, že jste si přečetli následující podmínky a ustanovení společnosti ELECTROLUX, s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, IČO: 18631975, DIČ CZ18631975, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 2461 (dále jen „Organizátor“), že s nimi souhlasíte a že splníte veškeré požadavky.

1.    Způsobilost: Propagační akce se může zúčastnit fyzická nepodnikající osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla akce. Do propagační akce se může přihlásit na jeden produkt jen jedna osoba na domácnost.

2.    Trvání propagační akce: Propagační akce začíná dne 2. 10. 2023 v 00:01 a končí 17. 12. 2023 ve 24:00 (dále jen doba konání akce). Akce platí pouze pro tyto tyčové vysavače Electrolux:

 

 

Název vysavače

PNC

Model

EAN

Tyčový vysavač Electrolux 800 

900402066

EP81B25WET

7332543810697

Tyčový vysavač Electrolux 700

900402145

EP71B14WET

7332543971572

Tyčový vysavač Electrolux 600 

900402094

ES62P25WET

7332543822065

Tyčový vysavač Electrolux 500 

900402203

ES52B25WET

7332543973330

 

Výše uvedené tyčové vysavače musí být zakoupené v období od 2. 10. 2023 do 17. 12. 2023 a zaregistrované v období od 2. 10. 2023 do 10. 1. 2024 24:00. Čas spuštění a ukončení propagační akce se vztahuje na časové pásmo GMT.

3.    Jak se zapojit:

 

3.1.  Pro získání dárku je nutné zaregistrovat nákup tyčového vysavače Electrolux na webové stránce: https://cashback4.mujelectrolux.cz.

3.2.  Na registrační stránce je nutné uvést sériové číslo vysavače (k nalezení na těle vysavače s názvem „Serial NR“) a poté vyplnit kontaktní údaje včetně jména, příjmení, adresy, PSČ, města a telefonního čísla. Dále je třeba při registraci doložit fotografii či sken účtenky či faktury za nákup vysavače.

 

3.4.  Po kontrole vámi zadaných údajů vám bude poštou zaslán dárek – čisticí mopovací stanice. V případě, že nebudou vámi zadané údaje a dokumenty správné, nemáte nárok na získání dárku. Organizátor si vyhrazuje právo změnit seznam modelů zařazených do akce v průběhu akce.

 

4.    Podrobnosti o dárku: Čisticí mopovací stanice PowerPro.

 

5. Kdo získá dárek: Dárek získá každý, kdo splní podmínky propagační akce uvedené
v bodech 1 a 3. Zaregistrovaným zákazníkům s platnými údaji a dokumenty bude následně dárek doručen do 45 dnů.

6.    Odpovědnost: Organizátor nenese žádnou odpovědnost za ztrátu, poškození, nedoručení nebo prodlení s doručením dárku, které vznikly poté, co ho předal doručovateli.

S výjimkou případů, kdy to vyžaduje příslušný zákon, Organizátor nenese žádnou odpovědnost za vhodnost dárku na jakýkoliv účel nebo za jakékoli škody způsobené propagační akcí nebo dárkem.  

7.    Ochrana osobních údajů: Organizátor bude v pozici správce osobních údajů zpracovávat, ať již manuálně či elektronicky, a uchovávat osobní údaje týkající se zákazníků v rozsahu:
•    jméno a příjmení,
•    doručovací adresa,
•    e-mailová adresa a telefonní číslo.

Osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu bude Organizátor zpracovávat za účelem identifikace účastníků akce. Právním důvodem zpracování je plnění akce a zákonných povinností v souvislosti s uchováváním účetních a daňových dokladů; tyto údaje budou Organizátorem zpracovávány po dobu 6 let nebo po dobu delší, pokud tak vyžaduje zákon
v zemi, kde budou údaje zpracovávány.

Výše uvedené osobní údaje budou dále Organizátorem zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení, která souvisejí s poskytnutým produktem. Právním důvodem je oprávněný zájem Organizátora na rozvíjení své obchodní činnosti; tyto údaje budou Organizátorem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění daného účelu.

Organizátor je oprávněn při splnění povinností vyplývajících z příslušného právního předpisu o ochraně osobních údajů předávat osobní údaje svým zpracovatelům a poskytovatelům služeb, přičemž takovým zpracovatelem je společnost le moni s.r.o., se sídlem Vídeňská 1586/84, 148 00 Praha 4 – Kunratice, Česká republika, IČO: 26129833 případně další osoby, jejichž seznam je dostupný u Organizátora. Organizátor může osobní údaje předávat zpracovatelům v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo mimo EHP, jejichž úroveň ochrany osobních údajů byla uznána Evropskou komisí jako srovnatelná s ochranou
v EHP, eventuálně v ostatních případech na základě povolené výjimky nebo při aplikaci záruk v podobě závazných vnitropodnikových pravidel nebo standardních smluvních doložek Evropské komise, přičemž informace o zpřístupnění Organizátor poskytne na vyžádání.

V souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů mají zákazníci právo:
•    požadovat na Organizátorovi přístup k osobním údajům a jejich případnou opravu či výmaz,
•    kdykoli požadovat informace týkající se zpracování osobních údajů v zákonném rozsahu,
•    podat námitku proti zpracování či požadovat omezení zpracování osobních údajů, včetně práva vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu; v takovém případě nebudou již osobní údaje pro tento účel zpracovávány,
•    přenést své osobní údaje k jinému správci,
•    nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro zákazníky mělo právní účinky nebo by se zákazníků obdobným způsobem významně dotýkalo,
•    obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s jakoukoli žádostí nebo stížností.

Od budoucí komunikace ze strany Organizátora se můžete odhlásit zasláním požadavku na
e-mailovou adresu Organizátora privacy@electrolux.com nebo adresu sídla Organizátora, případně pomocí přímého odkazu ve zprávě obchodního sdělení, pokud zpráva tento odkaz obsahuje.

8.    Práva duševního vlastnictví: Účastí na této propagační akci se zaručujete, že recenze produktu je Vaší originální prací a že neporušuje práva duševního vlastnictví jakékoli třetí strany. Kromě toho se vzdáváte svého práva uvést Vaše jméno v souvislosti s recenzí produktu.

Všechna práva duševního vlastnictví spojená s Vaší poskytnutou recenzí produktu náleží Organizátorovi, což mimo jiné opravňuje Organizátora, aby využil celou nebo část recenze produktu na jakýkoliv účel a v jakémkoliv médiu.

Tím, že se zapojíte do této propagační akce, udělujete Organizátorovi, jeho přidruženým společnostem a jeho zástupcům povolení používat Vaše jméno pro účely propagace výrobků nebo služeb Organizátora nebo jeho přidružených společností.

Jako účastník této propagační akce nemáte nárok na kompenzaci jakékoli povahy
v souvislosti s převodem a používáním práv duševního vlastnictví vztahující se k Vaší poskytnuté recenzi produktu nebo v souvislosti s použitím Vašeho jména, jak je uvedeno výše.

9.    Rozhodné právo: Tyto podmínky a ustanovení se ve všech ohledech řídí a vykládají
v souladu s právem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. Jakýkoliv konflikt vyplývající z těchto podmínek a ustanovení bude řešen obecnými soudy České republiky.

10.    Další ustanovení: Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky akce včetně̌ změny doby jejího trvání, či akci kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění v těchto pravidlech.

Bude-li mít Organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání zákazníka či jiné osoby, která zákazníkovi napomohla či mohla napomoci k získání dárku, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být zákazník z akce bez náhrady vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání zákazníka či jiné osoby, která zákazníkovi napomohla či mohla napomoci k získání dárku, jež je jinak v rozporu s pravidly akce či podmínkami nebo
s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí Organizátora o vyloučení z akce je konečné bez možnosti odvolání.

Dárek nelze vymáhat soudní cestou. Organizátor má právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této akce bez udání důvodu nebo tuto akci zrušit.

Úplný název a adresa organizátora je: ELECTROLUX, s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, IČO 18631975, DIČ CZ18631975, Česká Republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 2461.