Výměna police SpinView®

Naposledy aktualizováno 24.02.2021 13:48

Před jakoukoli údržbou vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při přemisťování spotřebičů buďte vždy opatrní, u těžkých spotřebičů je nutné jej přemisťovat dvěma osobami.

Vždy používejte ochranné rukavice a přiloženou obuv.

Vezměte prosím na vědomí, že neopravitelná nebo neodborná oprava může mít bezpečnostní důsledky, pokud nebude provedena správně


Výměna police SpinView®


Demontáž police SpinView®

Polici SpinView® lze vyjmout ze skleněné police a vyměnit ji nebo vyčistit. Vyjmutí police:

1. Zvedněte přední část police SpinView® nahoru.

Obrázek pro import slov

2. Vytáhněte polici SpinView® ve znázorněném směru a odpojte ji od svorek.

Obrázek pro import slov

Chcete-li odstranit svorky SpinView® ze skleněné police nesoucí polici SpinView®, postupujte podle obrácených kroků popsaných v instalaci SpinView®

Instalace police SpinView®

POZOR! Před prvním použitím příslušenství očistěte měkkým vlhkým hadříkem. Maximální povolené zatížení police je 15 kg.

1. Vyjměte jednu ze skleněných polic z chladničky.

2. Sejměte zadní obložení ze skleněné police.

Obrázek pro import slov

3. Zasuňte spony SpinView® na zadní hranu skleněné police.

Obrázek pro import slov

4. Namontujte polici SpinView®. Ujistěte se, že upínací kolíky zapadají do zvláštních prohlubní ve spodní části police. Jemným pohybem dopředu a dozadu zkontrolujte, zda je police SpinView® správně namontovaná.

Obrázek pro import slov

5. Umístěte poličku se svorkami do chladničky. Zatlačte na polici, dokud svorky nezapadnou uvnitř oddílu.