PODMÍNKY PROPAGAČNÍ AKCE SPOLEČNOSTI ELECTROLUX „NAPIŠTE RECENZI A VYHRAJTE“ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen „Podmínky“)

Níže uvedený text představuje úplná, závazná a výlučná pravidla propagační akce „Napište recenzi a vyhrajte“ (dále jen „propagační akce“), na základě které dochází k hodnocení produktů značky Electrolux (dále jen „produkt“). Odesláním recenze potvrzujete, že jste si přečetli následující podmínky a souhlasíte s nimi.

Organizátorem propagační akce a správcem osobních údajů účastníků propagační akce je společnost ELECTROLUX, s.r.o., se sídlem Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 18631975, DIČ: CZ18631975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spis. zn. C 2461 (dále jen „Organizátor“).

1. Způsobilost: Propagační akce se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která si nepořizuje produkt v souvislosti se svou podnikatelskou činností, nechala si doručit produkt na adresou na území České republiky, a která zároveň splní veškerá pravidla propagační akce. Do propagační akce se může zapojit na jeden zakoupený produkt pouze jedna osoba dle předchozí věty v jedné domácnosti. Zapojením do propagační akce účastník prohlašuje, že recenze se týká jeho vlastní skutečné zkušenosti s produktem, a že je oprávněn daný produkt recenzovat.

2. Trvání propagační akce: Propagační akce se uskuteční od 00:01 dne 20. 2. 2023 do odvolání (časové pásmo GMT), (dále jen „doba konání akce“).

3. Jak se zapojit: Pro zapojení do propagační akce, je potřeba kumulativně splnit tyto podmínky:

4. Podrobnosti o výhře: Cenou výherní soutěže je tyčový mixér Electrolux Create s příslušenstvím (dále jen „výhra“). Organizátor si vyhrazuje právo poskytnout účastníkům propagační akce alternativní výhru dle výběru Organizátora ve stejné hodnotě v závislosti na dostupnosti.

5. Kdo získá výhru: Vítěz bude náhodně vybrán jednou za 14 dní ze všech účastníků soutěže, kteří v daném období produkt zaregistrovali a vložili recenzi produktu. Výběr výherců probíhá anonymním slosováním.

Vítězové budou informováni e-mailem do 10 dnů od výběru vítěze. Výherce propagační akce obdrží na jím uvedený e-mail formulář s žádostí o vyplnění kontaktních údajů, na které mu bude Organizátorem zaslána výhra. Na e-mail podle předchozí věty musí účastník propagační akce do 7 dnů ode dne doručení zaslat potřebné kontaktní údaje. V opačném případě ztrácí účastník propagační akce nárok na získání výhry. Zaregistrovaným účastníkům propagační akce, kteří splnili veškeré podmínky propagační akce bude následně do 45 dnů ode dne, kdy Organizátor obdrží e-mail s kontaktními údaji, výhra odeslána.

Náklady na doručení výhry do zemí EU hradí Organizátor, náklady spojené s doručením výhry včetně daní a cel do zemí mimo EU hradí po předchozí informaci a odsouhlasení příslušný účastník propagační akce.

6. Odpovědnost: Organizátor nenese žádnou odpovědnost za ztrátu, poškození, nedoručení nebo prodlení s doručením výhry, které vznikly poté, co Organizátor předal výhru doručovateli. S výjimkou případů, kdy to vyžaduje příslušný zákon, Organizátor nenese žádnou odpovědnost za vhodnost výhry na jakýkoliv účel nebo za jakékoli škody způsobené propagační akcí nebo výhrou.

7. Ochrana osobních údajů: Organizátor bude v pozici správce osobních údajů zpracovávat, ať již manuálně či elektronicky, a uchovávat osobní údaje týkající se účastníků propagační akce v rozsahu:

Osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu bude Organizátor zpracovávat za účelem identifikace účastníků propagační akce a zaslání výhry. Právním důvodem zpracování je plnění závazků Organizátora souvisejících s propagační akcí a zákonných povinností v souvislosti s uchováváním účetních a daňových dokladů; tyto údaje budou Organizátorem zpracovávány po dobu 6 let nebo po dobu delší, vyžadovanou zákonem.

Osobní údaje účastníka propagační akce budou dále Organizátorem zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení, a sdělení, která souvisejí s poskytnutou výhrou či zakoupeným produktem. Právním důvodem je oprávněný zájem Organizátora na rozvíjení své obchodní činnosti; tyto údaje budou Organizátorem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění daného účelu.

Organizátor je oprávněn při splnění povinností vyplývajících z příslušného právního předpisu o ochraně osobních údajů předávat osobní údaje svým zpracovatelům a poskytovatelům služeb, přičemž takovým zpracovatelem je mimo jiné společnost doblogoo s.r.o ., se sídlem Radhošťská 1942/2, Žižkov, 130 00 Praha, Česká republika, IČO: 04564782, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 249843, dále poskytovatelé právních služeb, IT služeb, účetních služeb apod. Seznam dalších osob, se kterými budou osobní údaje sdíleny je dostupný u Organizátora. Organizátor může osobní údaje předávat do zahraničí, zejména zpracovatelům v zemích Evropského unie nebo mimo Evropskou unii, v případě, že úroveň ochrany osobních údajů, v zemi, do které mají být údaje předány byla uznána Evropskou komisí jako srovnatelná s ochranou v Evropské unii, eventuálně v ostatních případech na základě povolené výjimky nebo při aplikaci záruk v podobě závazných vnitropodnikových pravidel nebo standardních smluvních doložek Evropské komise, přičemž informace o zpřístupnění Organizátor poskytne na vyžádání.

Organizátor může za účelem marketingu provádět profilovaní prostřednictvím automatických prostředků v souvislosti s identifikačními údaji osoby za účelem budoucích nabídek či souvisejících marketingových činností Organizátora.

V souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů mají účastníci propagační akce právo:

Od budoucí komunikace ze strany Organizátora se může účastník odhlásit zasláním požadavku na emailovou adresu Organizátora privacy@electrolux.com nebo adresu sídla Organizátora, případně pomocí přímého odkazu ve zprávě obchodního sdělení, pokud zpráva tento odkaz obsahuje.

8. Práva duševního vlastnictví: Účastník propagační akce se tímto zavazuje, že recenze produktu je jeho originální prací a že neporušuje práva duševního vlastnictví jakékoli třetí strany. Zapojením do propagační akce, uděluje účastník Organizátorovi, jeho přidruženým společnostem a jeho zástupcům povolení používat jméno účastníka pro účely propagace výrobků nebo služeb Organizátora nebo jeho přidružených společností, a uděluje jim veškerá oprávnění k zaslané recenzi. Organizátor je tak oprávněn zveřejňovat recenzi produktu pro jakýkoliv účel a v jakémkoliv médiu. Účastník propagační akce nemá nárok na kompenzaci jakékoli povahy v souvislosti s převodem a používáním práv duševního vlastnictví vztahujících se k poskytnuté recenzi produktu nebo v souvislosti s použitím jména, jak je uvedeno výše.

9. Rozhodné právo: Tyto Podmínky a v nich obsažená ustanovení se ve všech ohledech řídí a vykládají v souladu s právem České republiky. Jakýkoliv konflikt vyplývající z těchto Podmínek a v nich obsažených ustanovení bude řešen obecnými soudy České republiky.

10. Další ustanovení: Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo Podmínky propagační akce včetně̌ změny doby konání akce, či propagační akci kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne takového uveřejnění na www.electrolux.cz. Bude-li mít Organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka či jiné osoby, která zákazníkovi napomohla či mohla napomoci k získání výhry, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být účastník z propagační akce bez náhrady vyloučen rozhodnutím Organizátora vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka či jiné osoby, která účastníkovi napomohla či mohla napomoci k získání výhry, jež je jinak v rozporu s pravidly propagační akce či Podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí Organizátora o vyloučení účastníka z propagační akce je konečné. Účast v propagační akci ani nárok na výhru nelze vymáhat soudní cestou. Úplný název a adresa organizátora je: ELECTROLUX, s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4, IČO 18631975, DIČ CZ18631975, Česká republika, zapsaná v obchodním v rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 2461.