Pravidla a podmínky akce 45 dní na vrácení

 

PRAVIDLA VYUŽITÍ ZÁRUKY VRÁCENÍ PENĚZ – 45 DNÍ NA VYZKOUŠENÍ

Protože si každého našeho zákazníka velmi vážíme a uvědomujeme si, že ne vždy je možné výrobky před jejich zakoupením vyzkoušet, nabízíme Vám nyní jedinečnou příležitost Vámi zakoupený výrobek Electrolux otestovat, a pokud nebudete spokojeni, poskytneme Vám záruku vrácení peněz.

Náš program Vám umožňuje zakoupit si modely tyčových vysavačů modelové řady WELL Q8, WELL Q7, WELL Q6 bez rizika!

Pokud výrobek nesplní Vaše očekávání, po splnění níže uvedených podmínek, Vám garantujeme vrácení peněz.

 

POŘADATEL A ORGANIZÁTOR     

Pořadatel: ELECTROLUX, s.r.o., se sídlem: Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, Česká Republika, IČO: 18631975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C2461 (dále též jen „pořadatel“)

Organizátor: BAGOSPORT s.r.o., se sídlem: Drnovská 968/36, 161 00, Praha 6 - Ruzyně, Česká republika, IČO: 24281859, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C192608 (dále též jen „organizátor“)

NÁZEV AKCE:

„Záruka vrácení peněz - 45 dní na vyzkoušení" (dále jen „akce")

 

DOBA TRVÁNÍ:

Od 1. 5. 2021 do 30. 6. 2021

 

MÍSTO KONÁNÍ:

Česká republika

 

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ AKCE

 

Nákup výrobku musí být uskutečněn na území České republiky a od českých prodejců. Pro využití akce zákazník (dále jen „účastník”) musí splnit podmínky akce, které jsou v dalších bodech přesně definovány.

Účastníkem akce se stává každý zákazník starší 15 let, s doručovací adresou v České republice, který si v termínu od 1. 5. 2021 do 30. 6. 2021 zakoupí výrobek značky Electrolux, a to tyčový vysavač z modelové řady WELL Q8, WELL Q7 nebo WELL Q6" – seznam modelů: WQ81-ALRS, WQ81-PANIM, WQ71-50IB, WQ71-P50IB, WQ71-P52SS, WQ61-40OG, WQ61-42GG, WQ61-44SW, WQ61-46DB.

 1. (dále jen „vybraný výrobek“).
 2. Tato akce se nevztahuje na kupujícího – podnikatele (tzn. kupní smlouva uzavřená kupujícím na IČ).
 3. Účastník akce musí pro využití záruky vrácení peněz nejpozději do 14 dní od nákupu svůj zakoupený spotřebič zaregistrovat na webové stránce: www.electrolux.cz/45-dni.
 4. Účastník akce musí pro využití záruky vrácení peněz nejpozději 45. den od zakoupení vybraného výrobku (1. dnem je myšlen den nákupu na kamenné prodejně nebo převzetí výrobku od přepravce) kontaktovat společnost Electrolux resp. zákaznickou linku, pro tyto účely zřízenou, kde nahlásí požadavek o využití akce. Využít akce nelze u přímého prodejce.
 5. Nahlášení využití akce, na zákaznickou linku, musí proběhnout následujícím způsobem: telefonicky na čísle: +420 722 156 557 (po-pá od 9 - 17 hod.) nebo emailem na info@electrolux-akce.cz.
 6. V případě, že je výrobek mechanicky poškozen nebo chybí některé části příslušenství, není možné akci využít.
 7. V případě, že poslední den 45denní lhůty připadne na sobotu, neděli či svátek, považuje se lhůta za zachovanou, kontaktuje-li účastník akce zákaznickou linku následující pracovní den.
 8. Vybraný výrobek lze vrátit pouze nepoškozený, v původním obalu, s kompletním příslušenstvím a s originálem nebo kopií dokladu o nákupu. Pokud i přesto zákazník zašle vybraný výrobek bez splnění předchozích podmínek, bude mu doprava tam i zpět účtována. Zaslání vybraného výrobku pro využití vrácení záruky peněz se řídí následujícím postupem:

 

 1. Akce se vztahuje na výrobky zaplacené hotově (včetně dobírky), platební kartou, popř. bankovním převodem, nevztahuje se na splátkový prodej.
 2. Jedna osoba může vrátit pouze jeden výrobek.
 3. Účastník akce kontaktováním zákaznické linky za účelem využití akce potvrzuje, že se seznámil s pravidly akce a přijímá je.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla akce v     průběhu jejího trvání nebo akci zrušit či pozastavit. Změna pravidel či případné zrušení či pozastavení akce se nebude vztahovat na již zakoupené výrobky.
 5. Pořadatel akce neodpovídá za újmy nebo ztráty, vzniklé během účasti v propagační akci.
 6. Pořadatel akce neodpovídá za vzniklé újmy v případě nemožnosti svozu výrobku od účastníka akce a/nebo nemožnosti doručení vracených peněz v důsledku nesprávné adresy nebo chybně uvedeného čísla účtu.
 7. Pořadatel akce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojenou.
 8. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků z akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, a to bez náhrady nákladů či újem, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout. V případě, že účastník bude vyloučen z akce, bude výrobek, pokud již byl od účastníka akce převzat, vrácen na jeho adresu, popř. vůbec nebude od účastníka akce převzat.
 9. Případné námitky proti průběhu akce lze pořadateli zaslat doporučeně do 120 dnů od ukončení akce, tj. uplynutí výše uvedené doby trvání akce, a to pouze písemně na poštovní adresu: BagoSport s.r.o., Drnovská 968/36, Praha 6 - Ruzyně, 16 100. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.
 10. Pokud chce účastník využít zákonné podmínky týkající se vybraného výrobku, musí dále řešit  s prodejním místem,  kde daný výrobek zakoupil, tzn. s přímým  prodejcem, od kterého obdržel kupní doklad.
 11. Úplné aktuální znění pravidel akce bude po dobu konání akce nepřetržitě k dispozici na www.electrolux.cz/45-dni

 

Podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2021

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ:

Zákazník svou účastí v této marketingové akci souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, doručovací adresa (ulice a číslo, obec, PSČ), emailová adresa a telefonní číslo (dále též jen „osobní údaje“) za podmínek příslušných právních předpisů, tj. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s účinností od 25. 5. 2018 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů“), zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a ustanovením čl. 13 a násl. nařízení o ochraně osobních údajů, pořadatelem jako správcem, a to za účelem vyhodnocení akce a vytvoření, vedení a využívání databáze zákazníků pořadatele pro zasílání obchodních sdělení a po dobu 5 let od ukončení akce, po kterou budou osobní údaje uloženy („dále jen „Doba souhlasu“). Poskytnuté osobní údaje správce neposkytuje žádným třetím osobám, vyjma případů, kdy bude správce povinen tyto předat či zpřístupnit na základě právních předpisů či pravomocných a vykonatelných soudních či jiných obdobných rozhodnutí. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Účastník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a zavazuje se své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, jakož i informovat správce bez zbytečného odkladu o změně ve svých osobních údajích. Osobní údaje nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů. Účastník má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se účastníka, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vnést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů, a to vše v souladu s příslušnými právními předpisy. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud se účastník domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. Správce informuje účastníka o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu účastníka se správcem: