Pravidla prodejní akce „Kompenzace Záruky Premium na 2 roky pro velké domácí spotřebiče Electrolux zakoupené na electrolux.cz“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce Electrolux (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatel prodejní akce: 
Pořadatelem prodejní akce je společnost ELECTROLUX, s.r.o., se sídlem Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4, IČ: 18631975, DIČ: CZ18631975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 2461 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání prodejní akce: 
Prodejní akce probíhá v termínu od 19. 6. 2023 00:00 hod. do 31. 12. 202423:59 hod. (dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky.

3. Účastník prodejní akce: 
Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická nepodnikající osoba s trvalým bydlištěm na území České republiky (dále jen „účastník prodejní akce“).

4. Spotřebiče zařazené do prodejní akce:
Prodejní akce se vztahuje pouze na velké domácí spotřebiče Electrolux, které byly zakoupeny v období od 19. 6. 2023 do 31. 12. 2024 na stránce www.electrolux.cz, konkrétně se jedná o tyto kategorie spotřebičů: 
• chladnička, mraznička a chladnička kombinovaná s mrazničkou
• pračka, sušička a pračka kombinovaná se sušičkou 
• myčka nádobí 
• sporák, varná deska a trouba (vyjma samostatné mikrovlnné trouby)
• odsavač

5. Podmínky získání Záruky Premium na 2 roky zdarma: 
5.1.    Zakoupení spotřebiče Electrolux na stránce www.electrolux.cz   
5.2.    Účastník prodejní akce uzavře nejpozději 30 dní od nákupu spotřebiče, nejpozději však do 31. 1. 2025, smlouvu na Záruku Premium na období 12 měsíců prostřednictvím Zákaznického centra Electrolux, nebo online prostřednictvím stránky www.electrolux.cz, uhradí první měsíční splátku ve výši 59 Kč na účet uvedený ve smlouvě a bude plnit i ostatní povinnosti plynoucí z této smlouvy, zejména řádně a včas platit měsíční splátky. 
5.3.    Nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy na Záruku Premium, nejpozději však do 2. 3. 2025 23:59, účastník prodejní akce zaregistruje a doloží nákup spotřebiče a uzavření smlouvy na Záruku Premium prostřednictvím registračních stránek https://cashback1.mujelectrolux.cz/2023/, kde uvede následující povinné údaje: 
-    Jméno, příjmení
-    E-mail
-    Číslo aktivní smlouvy na Záruku Premium
-    Kopii faktury k nákupu spotřebiče
-    Číslo bankovního účtu

6. Na základě splnění kroků zmíněných v bodech 5.1. – 5.3. obdrží účastník prodejní akce na uvedený bankovní účet částku 1 416 Kč (24 měsíců*59 Kč, dále jen „kompenzace“). Distribuci kompenzace provádí pořadatel prostřednictvím agentury Inoa s.r.o., Jičínská 226/17, Praha 3, 130 00,  IČ 21590966, DIČ CZ21590966, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 403627.

7. Kompenzace bude účastníkovi akce vyplacena do 45 dnů po ověření registračních údajů při registraci produktu, doplnění údajů a doložení faktury na externí stránce https://cashback1.mujelectrolux.cz/2023/. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník prodejní akce povinen pořadateli poskytnout potřebnou součinnost. 

8. Nezařazení účastníka do prodejní akce:
8.1.    V případě zadání e-mailové adresy na stránce https://cashback1.mujelectrolux.cz/2023/,na kterou nelze doručovat, nebude možné kompenzaci vyplatit a nárok na ni zaniká.
8.2.    Akce se nevztahuje na Záruku Premium PLUS. 
8.3.    V případě nedostačujících či chybných údajů bude účastník prodejní akce kontaktován e-mailem a vyzván k doplnění údajů. Účastník prodejní akce bere na vědomí, že pořadatel akce si může vyžádat další doklady, bude-li to třeba. Pořadatel neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebudou-li údaje v rámci registrace řádně doplněny, nebudou ani zpracovány. Pokud podklady pořadatel neobdrží do 14 dnů od vyzvání, bude registrace zamítnuta. Účastník prodejní akce odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů.
8.4.    Do prodejní akce nebudou zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál faktury – dokladu o zaplacení výrobku zařazeného do akce za účelem ověření nákupu (dále jen „faktura“). Pokud účastník prodejní akce na základě případné výzvy pořadatele nepředloží fakturu o zaplacení splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registrace produktu, bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na kompenzaci. Účastník prodejní akce souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů).  

9. Tím, že účastník prodejní akce provede registraci produktu, doplnění informací o nákupu a uzavření smlouvy a doplnění čísla účtu, potvrzuje porozumění a souhlas s těmito pravidly.

10. V případě, že účastník prodejní akce odstoupí od příslušné kupní smlouvy či příslušná kupní smlouva zanikne jiným způsobem, platí, že zaniká i smlouva na Záruku Premium a účastníku prodejní akce zaniká i právo na kompenzaci. 

11. Zpracování osobních údajů 
Účastí v prodejní akci bere účastník prodejní akce na vědomí pravidla prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel informuje účastníka prodejní akce, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy ve smyslu Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, „GDPR“). Bližší informace o tom, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány naleznete na výše uvedené stránce pod odkazem v textu potvrzovacího pole registračního formuláře.

12. Závěrečná ustanovení 
Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na https://www.electrolux.cz/local/promotions/zaruka-premium-2-roky-zdarma/. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání bonusu v prodejní akci.