Podmínky a ustanovení propagační akce společnosti Electrolux Napište recenzi a získejte dárek

Níže uvedený text představuje úplná pravidla propagační akce „Napište recenzi a získejte dárek“ (dále jen „soutěž“). Jedná se o jediný text, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

Odesláním recenze potvrzujete, že jste si přečetli následující podmínky a ustanovení společnosti ELECTROLUX, s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, IČO: 18631975, DIČ CZ18631975, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 2461 (dále jen „Organizátor“), že s nimi souhlasíte a že splníte veškeré požadavky.

1.    Způsobilost: Propagační akce se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže. Do propagační akce se může přihlásit na jeden produkt jen jedna osoba na domácnost.

2.    Trvání propagační akce: Propagační akce se uskuteční od 1. dubna 2021 00:00 hodin do odvolání. Čas spuštění a ukončení propagační akce se vztahuje na časové pásmo GMT.

3.    Jak se zapojit: Abyste mohli získat dárek, musíte zaregistrovat spotřebič značky Electrolux zařazen do akce a po e-mailové výzvě na něj vložit recenzi. Na vložení recenze máte 48 hodin ode dne, kdy jste obdrželi e-mail s výzvou k vložení recenze.

4.    Podrobnosti o dárku: Cenou jsou kapsle JAR Platinum Plus do myček nádobí, 48 ks. Organizátor si vyhrazuje právo poskytnout výhercům alternativní ceny ve stejné hodnotě v závislosti na dostupnosti.

5.    Kdo získá dárek: Dárek získá každý, kdo splní podmínky propagační akce, zejména ty uvedené v bodu 3. Jakmile vaši recenzi zpracujeme, obdržíte e-mail s formulářem s žádostí o vyplnění kontaktních údajů, abychom vám mohli dárek doručit. Náklady na doručení do zemí EU hradí Organizátor, náklady spojené s doručením ceny včetně daní a cel do zemí mimo EU hradí po předchozí informaci a odsouhlasení příslušný vítěz.

6.    Odpovědnost: Organizátor nenese žádnou odpovědnost za ztrátu, poškození, nedoručení nebo prodlení s doručením ceny, které vznikly poté, co ji předal doručovateli.

S výjimkou případů, kdy to vyžaduje příslušný zákon, Organizátor nenese žádnou odpovědnost za vhodnost ceny na jakýkoliv účel nebo za jakékoli škody způsobené propagační akcí nebo cenou.  

7.    Ochrana osobních údajů: Organizátor bude v pozici správce osobních údajů zpracovávat, ať již manuálně či elektronicky, a uchovávat osobní údaje týkající se soutěžících v rozsahu:
•    jméno a příjmení
•    adresa trvalého bydliště
•    doručovací adresa
•    emailová adresa a telefonní číslo

Osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu bude Organizátor zpracovávat za účelem identifikace účastníků soutěže. Právním důvodem zpracování je plnění soutěže a zákonných povinností v souvislosti s uchováváním účetních a daňových dokladů; tyto údaje budou Organizátorem zpracovávány po dobu 6 let nebo po dobu delší, pokud tak vyžaduje zákon v zemi, kde budou údaje zpracovávány.

Výše uvedené osobní údaje budou dále Organizátorem zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení, která souvisejí s poskytnutým produktem. Právním důvodem je oprávněný zájem Organizátora na rozvíjení své obchodní činnosti; tyto údaje budou Organizátorem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění daného účelu.

Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a země trvalého bydliště výherce budou Organizátorem zpracovávány také za účelem zveřejnění na internetových stránkách Organizátora. Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem Organizátora na zveřejnění recenzí a výsledku soutěže; tyto údaje budou Organizátorem zpracovávány po dobu 1 roku od výběru vítězů, pokud jde o zveřejnění výsledku soutěže, a po dobu 6 let, pokud jde o zveřejnění recenzí. Tyto osobní údaje mohou být dále zpracovávány do doby naplnění účelu na profilech Organizátora na sociálních sítích.

Organizátor je oprávněn při splnění povinností vyplývajících z příslušného právního předpisu o ochraně osobních údajů předávat osobní údaje svým zpracovatelům a poskytovatelům služeb, přičemž takovým zpracovatelem je společnost doblogoo s.r.o ., se sídlem Radhošťská 1942/2, Praha – Žižkov, 130 00, Česká republika, IČO: 04564782, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C249843, případně další osoby, jejichž seznam je dostupný u Organizátora. Organizátor může osobní údaje předávat zpracovatelům v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo mimo EHP, jejichž úroveň ochrany osobních údajů byla uznána Evropskou komisí jako srovnatelná s ochranou v EHP, eventuálně v ostatních případech na základě povolené výjimky nebo při aplikaci záruk v podobě závazných vnitropodnikových pravidel nebo standardních smluvních doložek Evropské komise, přičemž informace o zpřístupnění Organizátor poskytne na vyžádání.

Organizátor může za účelem marketingu provádět profilovaná prostřednictvím automatických prostředků v souvislosti s identifikačními údaji osoby za účelem nabídky spolupráce, zveřejnění nebo jiné činnosti související s marketingovými činnostmi Organizátora.

V souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů mají soutěžící právo:
•    požadovat na Organizátorovi přístup k osobním údajům a jejich případnou opravu či výmaz,
•    kdykoli požadovat informace týkající se zpracování osobních údajů v zákonném rozsahu,
•    podat námitku proti zpracování či požadovat omezení zpracování osobních údajů, včetně práva vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu; v takovém případě nebudou již osobní údaje pro tento účel zpracovávány,
•    přenést své osobní údaje k jinému správci,
•    nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro soutěžící mělo právní účinky nebo by se soutěžících obdobným způsobem významně dotýkalo,
•    obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s jakoukoli žádostí nebo stížností.

Od budoucí komunikace ze strany Organizátora se můžete odhlásit zasláním požadavku na emailovou adresu Organizátora privacy@electrolux.com nebo adresu sídla Organizátora, případně pomocí přímého odkazu ve zprávě obchodního sdělení, pokud zpráva tento odkaz obsahuje.

8.    Práva duševního vlastnictví: Účastí na této propagační akci se zaručujete, že recenze produktu je Vaší originální prací a že neporušuje práva duševního vlastnictví jakékoli třetí strany. Kromě toho se vzdáváte svého práva uvést Vaše jméno v souvislosti s recenzí produktu.

Všechna práva duševního vlastnictví spojená s Vaší poskytnutou recenzí produktu náleží Organizátorovi, což mimo jiné opravňuje Organizátora, aby využil celou nebo část recenze produktu na jakýkoliv účel a v jakémkoliv médiu.

Tím, že se zapojíte do této propagační akce, udělujete Organizátorovi, jeho přidruženým společnostem a jeho zástupcům povolení používat Vaše jméno pro účely propagace výrobků nebo služeb Organizátora nebo jeho přidružených společností.

Jako účastník této propagační akce nemáte nárok na kompenzaci jakékoli povahy v souvislosti s převodem a používáním práv duševního vlastnictví vztahující se k Vaší poskytnuté recenzi produktu nebo v souvislosti s použitím Vašeho jména, jak je uvedeno výše.

9.    Rozhodné právo: Tyto podmínky a ustanovení se ve všech ohledech řídí a vykládají v souladu s právem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. Jakýkoliv konflikt vyplývající z těchto podmínek a ustanovení bude řešen obecnými soudy České republiky.

10.    Další ustanovení: Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na https://www.electrolux.cz/campaigns/review-and-win/.

Bude-li mít Organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde,může být soutěžící ze soutěže bez náhrady vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí Organizátora o vyloučení ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání.

Účast v soutěži ani cenu nelze vymáhat soudní cestou.

Organizátor má právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže bez udání důvodu nebo tuto soutěž zrušit.

Úplný název a adresa organizátora je: ELECTROLUX, s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, IČO 18631975, DIČ CZ18631975, Česká Republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 2461.