PODMÍNKY PROPAGAČNÍ AKCE SPOLEČNOSTI ELECTROLUX „NAPIŠTE RECENZI A ZÍSKEJTE DÁREK“ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen „Podmínky“)

Níže uvedený text představuje úplná, závazná a výlučná pravidla propagační akce „Napište recenzi a získejte dárek“ (dále jen „propagační akce“), na základě které dochází k hodnocení produktů značky Electrolux (dále jen „produkt“). Odesláním recenze potvrzujete, že jste si přečetli následující podmínky a souhlasíte s nimi.

Organizátorem propagační akce a správcem osobních údajů účastníků propagační akce je společnost ELECTROLUX, s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 18631975, DIČ: CZ18631975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spis. zn. C 2461 (dále jen „Organizátor“).

1. Způsobilost: Propagační akce se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která si nepořizuje produkt v souvislosti se svou podnikatelskou činností, nechala si doručit produkt na adresou na území České republiky, a která zároveň splní veškerá pravidla propagační akce. Do propagační akce se může zapojit na jeden zakoupený produkt pouze jedna osoba dle předchozí věty v jedné domácnosti. Zapojením do propagační akce účastník prohlašuje, že recenze se týká jeho vlastní skutečné zkušenosti s produktem, a že je oprávněn daný produkt recenzovat.

2. Trvání propagační akce: Propagační akce se uskuteční od 00:01 dne 20. 2. 2023 do odvolání (časové pásmo GMT), (dále jen „doba konání akce“).

3. Jak se zapojit: Pro zapojení do propagační akce, je potřeba kumulativně splnit tyto podmínky:

4. Podrobnosti o dárku: Dárkem za zapojení do propagační akce jsou kapsle do myčky Jar Kapsle Platinum Plus, 48 ks (dále jen „dárek“). Organizátor si vyhrazuje právo poskytnout účastníkům propagační akce alternativní dárek dle výběru Organizátora ve stejné hodnotě v závislosti na dostupnosti dárku.

5. Kdo získá dárek: Dárek získá každý, kdo kumulativně splní podmínky propagační akce uvedené v emailu oznamujícím akci.

Jakmile Organizátor propagační akce recenzi účastníka zpracuje, obdrží účastník propagační akce na jím uvedený e-mail formulář s žádostí o vyplnění kontaktních údajů, na které mu bude Organizátorem zaslán dárek. Na e-mail podle předchozí věty musí účastník propagační akce do 7 dnů ode dne doručení zaslat potřebné kontaktní údaje. V opačném případě ztrácí účastník propagační akce nárok na získání dárku. Zaregistrovaným účastníkům propagační akce, kteří splnili veškeré podmínky propagační akce bude následně do 45 dnů ode dne, kdy Organizátor obdrží e-mail s kontaktními údaji, dárek odeslán.

Náklady na doručení dárku do zemí EU hradí Organizátor, náklady spojené s doručením dárku včetně daní a cel do zemí mimo EU hradí po předchozí informaci a odsouhlasení příslušný účastník propagační akce.

6. Odpovědnost: Organizátor nenese žádnou odpovědnost za ztrátu, poškození, nedoručení nebo prodlení s doručením dárku, které vznikly poté, co Organizátor předal dárek doručovateli. S výjimkou případů, kdy to vyžaduje příslušný zákon, Organizátor nenese žádnou odpovědnost za vhodnost dárku na jakýkoliv účel nebo za jakékoli škody způsobené propagační akcí nebo dárkem.

7. Ochrana osobních údajů: Organizátor bude v pozici správce osobních údajů zpracovávat, ať již manuálně či elektronicky, a uchovávat osobní údaje týkající se účastníků propagační akce v rozsahu:

Osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu bude Organizátor zpracovávat za účelem identifikace účastníků propagační akce a zaslání dárku. Právním důvodem zpracování je plnění závazků Organizátora souvisejících s propagační akcí a zákonných povinností v souvislosti s uchováváním účetních a daňových dokladů; tyto údaje budou Organizátorem zpracovávány po dobu 6 let nebo po dobu delší, vyžadovanou zákonem.

Osobní údaje účastníka propagační akce budou dále Organizátorem zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení, a sdělení, která souvisejí s poskytnutým dárkem či zakoupeným produktem. Právním důvodem je oprávněný zájem Organizátora na rozvíjení své obchodní činnosti; tyto údaje budou Organizátorem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění daného účelu.

Organizátor je oprávněn při splnění povinností vyplývajících z příslušného právního předpisu o ochraně osobních údajů předávat osobní údaje svým zpracovatelům a poskytovatelům služeb, přičemž takovým zpracovatelem je mimo jiné společnost doblogoo s.r.o ., se sídlem Radhošťská 1942/2, Žižkov, 130 00 Praha, Česká republika, IČO: 04564782, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 249843, dále poskytovatelé právních služeb, IT služeb, účetních služeb apod. Seznam dalších osob, se kterými budou osobní údaje sdíleny je dostupný u Organizátora. Organizátor může osobní údaje předávat do zahraničí, zejména zpracovatelům v zemích Evropského unie nebo mimo Evropskou unii, v případě, že úroveň ochrany osobních údajů, v zemi, do které mají být údaje předány byla uznána Evropskou komisí jako srovnatelná s ochranou v Evropské unii, eventuálně v ostatních případech na základě povolené výjimky nebo při aplikaci záruk v podobě závazných vnitropodnikových pravidel nebo standardních smluvních doložek Evropské komise, přičemž informace o zpřístupnění Organizátor poskytne na vyžádání.

Organizátor může za účelem marketingu provádět profilovaní prostřednictvím automatických prostředků v souvislosti s identifikačními údaji osoby za účelem budoucích nabídek či souvisejících marketingových činností Organizátora.

V souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů mají účastníci propagační akce právo:

Od budoucí komunikace ze strany Organizátora se může účastník odhlásit zasláním požadavku na emailovou adresu Organizátora privacy@electrolux.com nebo adresu sídla Organizátora, případně pomocí přímého odkazu ve zprávě obchodního sdělení, pokud zpráva tento odkaz obsahuje.

8. Práva duševního vlastnictví: Účastník propagační akce se tímto zavazuje, že recenze produktu je jeho originální prací a že neporušuje práva duševního vlastnictví jakékoli třetí strany. Zapojením do propagační akce, uděluje účastník Organizátorovi, jeho přidruženým společnostem a jeho zástupcům povolení používat jméno účastníka pro účely propagace výrobků nebo služeb Organizátora nebo jeho přidružených společností, a uděluje jim veškerá oprávnění k zaslané recenzi. Organizátor je tak oprávněn zveřejňovat recenzi produktu pro jakýkoliv účel a v jakémkoliv médiu. Účastník propagační akce nemá nárok na kompenzaci jakékoli povahy v souvislosti s převodem a používáním práv duševního vlastnictví vztahujících se k poskytnuté recenzi produktu nebo v souvislosti s použitím jména, jak je uvedeno výše.

9. Rozhodné právo: Tyto Podmínky a v nich obsažená ustanovení se ve všech ohledech řídí a vykládají v souladu s právem České republiky. Jakýkoliv konflikt vyplývající z těchto Podmínek a v nich obsažených ustanovení bude řešen obecnými soudy České republiky.

10. Další ustanovení: Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo Podmínky propagační akce včetně̌ změny doby konání akce, či propagační akci kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne takového uveřejnění na www.electrolux.cz. Bude-li mít Organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka či jiné osoby, která zákazníkovi napomohla či mohla napomoci k získání dárku, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být účastník z propagační akce bez náhrady vyloučen rozhodnutím Organizátora vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka či jiné osoby, která účastníkovi napomohla či mohla napomoci k získání dárku, jež je jinak v rozporu s pravidly propagační akce či Podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí Organizátora o vyloučení účastníka z propagační akce je konečné. Účast v propagační akci ani nárok na dárek nelze vymáhat soudní cestou. Úplný název a adresa organizátora je: ELECTROLUX, s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4, IČO 18631975, DIČ CZ18631975, Česká republika, zapsaná v obchodním v rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 2461.