900 SensePro® varná deska

Vítejte ve světě Electrolux

Blahopřejeme vám k nové intuitivní parní troubě Electrolux. Vybrali jste si výrobek, který v sobě skrývá desetiletí profesionálních zkušeností a inovací. Jde o důmyslný a stylový spotřebič, který jsme navrhli podle vašich představ. Při každém použití si můžete být jisti, že dosáhnete vynikajících výsledků.

Pohled na varnou desku

Seznamte se s vaší novou varnou deskou SensePro®. Až tak učiníte, je čas pustit se do pečení.

 1. Indukční zóna s funkcí Podporované Vaření
 2. Indukční zóna s funkcí Podporované Vaření a Smažit
 3. Ovládací panel
 4. Indukční varná zóna
 5. Oblast s anténou POZOR: Na tuto oblast varné desky nic nepokládejte.

Přehled ovládacího panelu

Ovládací panel vám nabízí snadný přístup ke všem funkcím vaší varné desky.

 1. ZAP / VYP slouží k zapnutí a vypnutí varné desky.
 2. Slouží k otevření a zavření Nabídka.
 3. Zkratka na funkce přípravy jídel, které se používají spolu s Pečicí sonda.
 4. Slouží k otevření posuvníku pro zvolenou zónu.
 5. Ukazatel zóny, který zobrazuje, pro kterou zónu je posuvník aktivní.
 6. Slouží k zapnutí funkce Časovač.
 7. Posuvník, který slouží k úpravě tepelného výkonu.
 8. Posílení výkonu slouží k rychlému uvaření velkých množství vody.
 9. Slouží k Blokování ovládacího panelu.
 10. Okénko pro infračervený vysílač funkce Hob²Hood. Nezakrývejte ho.
 11. Pauza slouží k nastavení všech aktivních varných zón na nejnižší tepelný výkon.
 12. Slouží k zobrazení aktuálního nastavení tepelného výkonu.
 13. Spojení varných zón slouží ke spojení varných zón.
 14. Plné spojení / žádný signál. Slouží k zobrazení kvality signálu spojení mezi Pečicí sonda a anténou.

Přehled Pečicí sonda

Bezdrátová a bezbateriová sonda vám nabízí dokonale přesnou kontrolu nad teplotou.

 1. Bod měření
 2. Značka minimální úrovně
 3. Doporučený rozsah ponoření (u tekutin)
 4. Kalibrační kód
 5. Háček pro zavěšení Pečicí sonda na okraj
 6. Držadlo s vnitřní anténou

Klíčové prvky

Věnujte chvíli seznámení se s některými hlavními funkcemi a vlastnostmi vaší varné desky SensePro®.

Slouží k měření teploty pomocí funkcí jako Teploměr a Smažit a také k přesnému udržování teploty pro různé druhy jídel při vakuovém vaření způsobem Sous-vide.

Slouží k usnadnění vaření tím, že vám nabízí předpřipravené recepty na různá jídla, předem definované parametry vaření a pokyny krok za krokem. Tuto funkci můžete použít spolu s Pečicí sonda nebo bez.

Slouží k přípravě vakuově utěsněného jídla při nízkých teplotách po delší dobu, čímž se uchovávají vitamíny a zachovává chuť.

Slouží ke smažení různých druhů jídel při automaticky regulovaných úrovních teploty. Tato funkce vám pomáhá vyvarovat se přehřátí jídla nebo oleje.

Slouží k rozpouštění čokolády nebo másla pomocí nízkých úrovní teplot.

Slouží ke zkombinování obou levých zón za účelem použití větší varné nádoby. Tuto funkci můžete použít s funkcí Smažit.

Slouží k rychlému uvaření velkých množství vody.

Slouží k propojení varné desky se speciálním odsavačem par. Tato funkce odpovídajícím způsobem upraví rychlost ventilátoru.

Začněte nyní

Pro hladké zapojení vašeho nového spotřebiče se řiďte těmito kroky.
Zapsání sériového čísla

Před instalací si zapište sériové číslo. Když znáte sériové číslo vaší varné desky, snadněji se vám dostane servisu a pomoci, např. když potřebujete kontaktovat autorizované servisní středisko.

Sériové číslo naleznete na typovém štítku na spodní straně varné desky.

Instalace

Předtím, než začnete vařit, se ujistěte, že je vaše nová varná deska nainstalovaná správě.

Řiďte se pokyny dodanými se spotřebičem. Veškerá elektrická připojení musí být provedena kvalifikovaným elektrikářem.

Vestavnou varnou desku používejte pouze, poté co byla zabudována do správných vestavných modulů a pracovních ploch, které splňují příslušné normy.

Poznámka: Je-li spotřebič nainstalován nad zásuvkou,
 • ventilace varné desky může během vaření ohřívat předměty uložené v zásuvce.
 • Neukládejte v zásuvce žádné menší kousky nebo listy papíru. Papír může být vtažen do chladicích ventilátorů a poškodit ventilátory nebo negativně ovlivnit chladicí systém.

Dodatečné informace o tom, kam umístit varnou desku

 • Spotřebič neinstalujte vedle dveří či pod oknem. Při otevírání dveří či okna může horké nádobí spadnout ze spotřebiče.
 • Pokud je spotřebič instalován nad zásuvkou, udržujte vzdálenost minimálně 2 cm mezi spodní stranou varné desky a předměty uloženými v zásuvce.
 • Odstraňte jakékoliv dělicí panely nainstalované ve skřínce pod spotřebičem.

Dodatečné informace o elektrickém připojení

 • Před jakoukoliv prací zkontrolujte, zda je spotřebič odpojen od zdroje napájení.
 • Spotřebič musí být uzemněn.
 • Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
 • Ujistěte se, že je nainstalována ochrana před úrazem elektrickým proudem.
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem u živých či izolovaných částí musí být připevněna tak, aby nešla odstranit bez použití nástrojů.
 • Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován správně. Volné a nesprávné zapojení napájecího kabelu či zástrčky (je-li součástí výbavy) může mít za následek přehřátí svorky.
 • Použijte správný typ napájecího kabelu.
 • Použijte svorku k odlehčení kabelu od tahu.
 • Elektrické kabely nesmí být zamotané.
 • Dbejte na to, aby se elektrické přívodní kabely nebo zástrčky (jsou-li součástí výbavy) nedotýkaly horkého spotřebiče nebo horkého nádobí, když spotřebič připojujete do blízké zásuvky.
 • Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
 • Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel nebo síťovou zástrčku (je-li součástí výbavy). Pro výměnu napájecího kabelu se obraťte na autorizované servisní středisko nebo elektrikáře.
 • Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
 • Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
 • Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.

 • Používejte pouze správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku), ochranné zemnicí jističe a stykače.
 • Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo izolační zařízení k řádnému odpojení všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto izolační zařízení musí mít mezeru mezi kontakty alespoň 3 mm širokou.
Před prvním použitím

Než se pustíte do pilování svých kulinářských dovedností, pomůžeme vám s úvodním nastavením.

Připojte vaši varnou desku SensePro® a před přípravou prvních pokrmů proveďte konfiguraci nastavení.

První čištění

Zajistěte vaší varné desce a Pečicí sonda dobrý start pomocí snadného prvního čištění.

Zajistěte, aby byla varná deska vypnutá a chladná.

 1. Varnou desku očistěte měkkým hadříkem namočeným v teplé vodě se slabým neutrálním mycím prostředkem.
 2. Pečicí sonda očistěte měkkým hadříkem namočeným v teplé vodě se slabým neutrálním mycím prostředkem.
Prvotní nastavení

Nastavte vaši novou varnou desku SensePro® podle vašich požadavků.

Když aktivujete vaši varnou desku poprvé, bude vyžadovat nastavení položek Jazyk, Displej jas a Hlasitost zv. signalizace.

 1. Varnou desku zapněte stisknutím na jednu sekundu.
 2. Na uvítací obrazovce stiskněte Start.
 3. Zvolte váš preferovaný Jazyk a stiskněte OK.
 4. Zvolte vaši preferovanou úroveň Displej jas a stiskněte OK.
  Úroveň 4 je nejjasnější.
 5. Zvolte vaši preferovanou Hlasitost zv. signalizace a stiskněte OK.
 6. Stisknutím OK dokončíte prvotní nastavení.
Kalibrace Pečicí sonda

Nakalibrujte vaši Pečicí sonda v několika málo snadných krocích a získejte nejlepší možnou pomoc při vašich dobrodružstvích v kuchyni.

Použijte hrnec s průměrem dna 180 mm.

Správně nakalibrovaná Pečicí sonda měří teplotu vody při 100 °C s tolerančním rozsahem +/- 2 °C.
 1. Ujistěte se, že je Pečicí sonda spárovaná s varnou deskou.
  1. Stiskněte .
  2. Zvolte Nastavení > Pečicí sonda > Spárování.
  3. Porovnejte pětimístný kód na displeji s kódem vyrytým na Pečicí sonda.
   Pokud se kódy shodují, Pečicí sonda a varná deska jsou spárované.
  4. Stisknutím opustíte Nabídka.
  5. Pokud není varná deska spárovaná s Pečicí sonda, spárujte je.
 2. Položte Pečicí sonda na okraj hrnce.
 3. Naplňte hrnec studenou vodou, alespoň po značku minimální hladiny.
  Důležité: Nepřidávejte do vody sůl. Sůl může ovlivnit kalibrační postup.
 4. Položte hrnec na levou přední varnou zónu.
 5. Stiskněte .
  Na displeji se zobrazí Nabídka.
 6. Zvolte Nastavení > Pečicí sonda > Kalibrace a řiďte se pokyny na displeji.
 7. Stiskněte Start vedle varné zóny.
  Kalibrace se spustí.
  Důležité: Pokud kalibrace trvala déle než tři minuty, vyměňte hrnec a postup zopakujte od kroku 1.
Po dokončení kalibrace se na displeji zobrazí vyskakovací okno.
Zapnutí a vypnutí trouby

Dotykem prstu jste připraveni vařit.

Stisknutím na jednu sekundu zapnete či vypnete varnou desku.
Když varnou desku vypnete, funkce Blokování se také vypne.
Použití ovládacího panelu

Přístup ke všem funkcím vaší varné desky máte na dotek prstu.

Podsvícené symboly jsou dostupné k použití. Některé symboly zmizí, když je varná deska aktivní. Opět se zobrazí, když se dotknete obrazovky.

 1. Ke spuštění funkce časovače (odpočítávání nebo minutky) nejprve stiskněte symbol příslušné varné zóny.
 2. Stiskněte příslušný symbol k
  • zapnutí či vypnutí funkce nebo
  • k zobrazení či změně parametru nastavení; nebo
  • otevření Nabídka nebo podnabídky.
  Zvolená funkce se zapne, když uvolníte prst z displeje.
  U některých funkcí se zobrazí dodatečné informace, když ji zapnete. K trvalému vypnutí vyskakovacích informací stiskněte , než takovou funkci zapnete.
 3. Volitelně: k procházení dostupných voleb či možností posuňte prst přes displej.
  Rychlost gesta určuje rychlost procházení.
  Dotykem obrazovky zastavíte procházení.
Symboly na displeji

Procházejte snadno displejem a seznamte se s jeho symboly.

Symbol Funkce
Slouží k potvrzení výběru nebo nastavení.

Slouží k přechodu zpět / vpřed o jednu nabídku v rámci Nabídka.

Slouží k procházení nahoru / dolů pokyny na displeji.
Slouží k zapnutí / vypnutí funkce.
Slouží k zavření vyskakovacího okna.
Slouží ke zrušení nastavení.
Navigace Nabídka

Projděte Nabídka, abyste si užili všechny funkce vaší varné desky.

 1. Stisknutím na displeji otevřete Nabídka.
 2. Pomocí nebo procházíte Nabídka.
 3. K opuštění Nabídka,
  • stiskněte nebo
  • stiskněte pravou stranu displeje, vně vyskakovacího okna.

Denní používání

Co chcete dnes dělat? Zjistěte, jak na to.
Použití varných zón

Nechte vaši varnou desku SensePro®, aby vám pomohla realizovat vaše kulinářské představy.

Ujistěte se, že je varná nádoba vhodná pro indukční varné desky.

Upozornění:

Když je spotřebič zapnutý, osoby s kardiostimulátory se nesmějí přiblížit k indukčním varným zónám blíže než na 30 cm.

Nastavení teploty varné zóny může být omezeno, jsou-li aktivní další zóny.

Na varné zóny nepokládejte příbory nebo pokličky. Mohly by se zahřát.

 1. Postavte varnou nádobu na střed zvolené varné zóny.
  Zóna se automaticky přizpůsobí velikosti dna varné nádoby.
  Na displeji se zobrazí posuvník pro příslušnou varnou zónu. Je viditelný na několik sekund.
  Poznámka: Pro rychlejší uzavření posuvníku poklepejte na displej vně oblast posuvníku.
 2. Stiskněte nebo posuňte prstem k nastavení požadovaného tepelného výkonu.
  Symbol zčervená a zvětší se na znamení, že bylo zvoleno nastavení.

Když jste dokončili přípravu jídla, stiskněte symbol výběru zóny u dané varné zóny a nastavte teplotu na 0.

Nastavení tepelného výkonu

Teplotu nastavíte jednoduchým posunutím.

Ujistěte se, že je varná deska zapnutá a že je na varné zóně položena vhodná varná nádoba.

Nastavení teploty varné zóny může být omezeno, jsou-li aktivní další zóny. Maximální nastavení tepelného výkonu je viditelné na posuvníku. Aktivní jsou pouze bílé číslice.

 1. Stiskněte symbol volby zóny na varné zóně.
  Na displeji se zobrazí posuvník pro příslušnou varnou zónu. Tento posuvník je aktivní na několik málo sekund.
  Poznámka: Pro rychlejší uzavření posuvníku poklepejte na displej vně oblast posuvníku.
 2. Stiskněte nebo posuňte prstem k nastavení požadovaného tepelného výkonu.
  Symbol zčervená a zvětší se na znamení, že byla nastavena teplota.
Použití funkce PowerBoost

Potřebujete okamžitě intenzivní teplotu? S funkcí Posílení výkonu můžete rychle uvařit i větší množství vody a připravit pánve na prudké opékání, až je budete potřebovat.

 1. Stiskněte symbol zóny, kterou chcete používat.
 2. Stiskněte .
  Symbol zčervená a zvětší se. Výkon varné zóny se zvýší.
  Poznámka:PowerBoost se vypne automaticky. Funkci vypnete manuálně změnou nastavení teploty pro danou zónu.
Kombinace dvou varných zón do jedné

Potřebujete větší varnou zónu? Stiskněte symbol Spojení varných zón a získáte ji.

Kombinované varné zóny fungují jako jedna se stejným nastavením teploty.
 1. Zapněte varnou desku.
 2. Položte varnou nádobu na dvě levé varné zóny.
  Důležité: Varná nádoba musí zakrývat středy obou zón. Varná nádoba nesmí přesahovat vyznačenou oblast.
 3. Stisknutím spojíte varné zóny.
  Symbol zóny se změní.

Tuto funkci vypnete stisknutím .

Technické údaje varných zón

Zjistěte si správné rozměry varných nádob spolu s maximální délkou spuštěné funkce PowerBoost pro každou varnou zónu.

Výkon varných zón z části závisí na materiálu a průměru varných nádob. Kvůli účinku varných nádob se zažité parametrické hodnoty mohou poněkud lišit od uvedených hodnot. Pro dosažení optimálních výsledků používejte varné nádoby, které nejsou větší než uvedený průměr.

Varná zóna Nominální výkon (maximální nastavení teploty) [W] PowerBoost [W] Délka chodu funkce PowerBoost [min] Průměr nádoby [mm]
Levá přední 2300 3200 10 125 - 210
Levá zadní 2300 3200 10 125 - 201
Uprostřed vpředu 1400 2500 4 125 - 145
Pravá zadní 2300 3600 10 205 - 240
Doporučení nastavení tepelného výkonu

Použijte vhodné nastavení tepelného výkonu, abyste dosáhli skvělých výsledků vaření a zároveň šetřili energií.

Vztah mezi nastavením tepelného výkonu a spotřebou energie příslušné varné zóny není přímo úměrný. Když zvýšíte nastavení teploty, nezvýší se úměrně spotřeba energie dané varné desky. To znamená, že varná zóna se středním nastavením teploty potřebuje méně než polovinu svého výkonu.

Seznam doporučení pro nastavení teploty

Zvolte vhodné nastavení teploty pro váš pokrm, abyste dosáhli skvělého výsledku a ušetřili energii.

Nastavení teploty Vhodné pro: Čas (min) Tipy
1 Udržení teploty hotového jídla. dle potřeby Nádobu zakryjte pokličkou.
1-2 Holandská omáčka, rozpouštění: másla, čokolády, želatiny. 5 - 25 Čas od času zamíchejte.
1-2 Zahuštění: nadýchané omelety, míchaná vejce. 10 - 40 Vařte s pokličkou.
2-3 Dušení jídel z rýže a mléčných jídel, ohřívání hotových jídel. 25 - 50 Přidejte alespoň dvakrát tolik vody než rýže, mléčná jídla v polovině doby přípravy zamíchejte.
3-4 Podušení zeleniny, ryb, masa. 20 - 45 Přidejte několik polévkových lžic tekutiny.
4-5 Vaření brambor v páře. 20 - 60 Použijte max. ¼ l vody na 750 g brambor.
4-5 Vaření většího množství jídel, dušeného masa se zeleninou a polévek. 60 - 150 Až 3 l vody a přísady.
6-7 Mírné smažení: plátků masa nebo ryb, Cordon Bleu z telecího masa, kotlet, masových kroket, uzenin, jater, jíšky, vajec, palačinek a koblih. dle potřeby V polovině doby obraťte.
7-8 Prudké smažení, pečená bramborová kaše, silné řízky, steaky. 5 - 15 V polovině doby obraťte.
9 Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v hrnci), fritování hranolků. - -
Vaření velkých množství vody. Je zapnutá funkce PowerBoost. -
Poznámka: Údaje v následující tabulce jsou jen orientační.
Umístění Pečicí sonda

Pečicí sonda správně umístěte a zajistěte dobré spojení s varnou deskou.

Pečicí sonda mezi používáním ukládejte do původního obalu.

 • Ujistěte se, že není blokovaný signál. Pokud používáte Pečicí sonda s levou přední varnou zónou, nepokládejte žádné velké hrnce na levou zadní zónu. Velký hrnec namísto toho přesuňte na pravou zadní varnou zónu.

 • Umístěte Pečicí sonda do blízkosti antény.
  • Levá strana varné desky: do polohy 1. až 3. hodiny.
  • Pravá strana varné desky: do polohy 9. až 11. hodiny.

 • Následující ukazatele signalizují kvalitu spojení mezi varnou deskou a Pečicí sonda na displeji: , , . Pokud varná deska nenaváže spojení, zobrazí se . Pečicí sonda můžete pohybovat podél okraje hrnce, abyste navázali nebo zkvalitnili spojení. Varná deska obnovuje stav spojení každé tři sekundy.

Použití Pečicí sonda v tekutinách

Správným vložením Pečicí sonda získáte skvělé výsledky.

Pečicí sonda měří teploty do 120 °C.

Umístěte Pečicí sonda za háček na okraj varné nádoby.
Udržujte Pečicí sonda ve svislé poloze s držadlem vně hrnce.
Důležité: Ujistěte se, že je Pečicí sonda ponořená v tekutině v rámci doporučeného rozsahu ponoření. Minimální označená úroveň musí být zakrytá.
Použití Pečicí sonda v pevných pokrmech

Správným vložením Pečicí sonda získáte skvělé výsledky.

Pečicí sonda měří teploty do 120 °C.

 1. Zasuňte Pečicí sonda do nejsilnější části jídla až po značku minimální úrovně.
  Bod měření by měl být ve středové části porce.
 2. Ujistěte se, že je Pečicí sonda pevně zasunuta do jídla a že držadlo směřuje dolů.
  Nenechte kovové části Pečicí sonda dotýkat se stěn varné nádoby.
 3. Pokud připravujete maso nebo rybu o tloušťce 2 - 3 cm, ujistěte se, že špička Pečicí sonda dosáhne dna pánve.
 4. Pokud používáte gril plancha, ujistěte se, že držadlo Pečicí sonda zůstane mimo gril plancha, na jeho pravé straně.
 5. Pečicí sonda před obrácením pokrmu vyjměte.
Specifikace Pečicí sonda

Technické parametry.

Pečicí sonda je schválená pro kontakt s potravinami.
Parametr Hodnota
Pracovní frekvence 433,05 - 434,73 MHz
Maximální vysílací výkon 5 dBm
Teplotní rozsah 0 - 120 °C
Příprava a vaření jídel
Nechte varnou desku SensePro®, aby vám pomohla s vaším každodenním životem a kulinářskými představami.
Podporované Vaření

Bez ohledu na to, zda chcete snadno připravit váš oblíbený pokrm nebo objevit váš kulinářský potenciál, vaše varná deska SensePro® je připravena vám pomoci.

Podporované Vaření vám nabízí předpřipravené recepty na různá jídla, předem definované parametry vaření a pokyny krok za krokem. Dostupné funkce závisí na druhu jídla, které chcete připravit.

Některé funkce dostupné v rámci Podporované Vaření jsou
 • Sous-vide,
 • Smažit,
 • Zvolna vařit a
 • Opakovaně ohřát.
Různé postupy Podporované Vaření vám umožňují nastavit různé parametry.
 • U funkce Smažit můžete změnit výchozí úroveň tepelného výkonu. U některých pokrmů můžete použít funkci Smažit s Pečicí sonda ke sledování teploty středu pokrmu.
 • Pro většinu postupů, např. Sous-vide a Pošírovat, můžete změnit výchozí teplotu.
 • Můžete změnit výchozí čas nebo nastavit čas pro aktuální přípravu jídla. U funkce Sous-vide je předem definován minimální čas.
Spuštění Podporované Vaření

Nechte vaši varnou desku pomoci vám dosáhnout skvělých výsledků u pokrmu, který chcete uvařit.

Použijte funkce Podporované Vaření na levé straně varné desky. Pro funkci Smažit použijte levou přední varnou zónu nebo obě levé zóny, když jsou spojené.

Důležité: Neohřívejte varné nádoby před vařením. Používejte pouze studenou tekutinu nebo vodou z kohoutku.
Důležité: Ohledně funkce Smažit se řiďte pokyny na displeji. Olej přidejte, jakmile je pánev horká.
Důležité: S funkcí Podporované Vaření funguje časovač jako minutka. Funkce časovače nevypne funkci Podporované Vaření, když uplyne nastavený čas.
 1. Stiskněte a zvolte Podporované Vaření.
  Také můžete stisknout a zvolit Podporované Vaření.
 2. Ze seznamu zvolte jídlo, které chcete připravit.
  U každého typu jídla je k dispozici více než jedna volba.
 3. Řiďte se pokyny na displeji.

  Můžete stisknout OK na vrchu vyskakovacího okna, aby se použila výchozí nastavení.

 4. Stiskněte Start a řiďte se pokyny na displeji.
  Pokud ve zvolené přípravě jídla použijete předehřátí, můžete sledovat průběh na ovládací liště.
 5. Pokud na displeji vyskočí pokyny, stiskněte OK a poté pokračujte stisknutím Start.
 6. Když uplyne nastavený čas přípravy jídla, zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí informace. Stiskněte tlačítko OK.
 7. Stiskněte symbol aktivní varné zóny a zvolte Stop.
  Také můžete stisknout nebo a poté zvolit Stop.
 8. Nastavení potvrďte stisknutím Ano.
  U funkce Podporované Vaření s Sous-vide se varná deska automaticky vypne po čtyřech hodinách.
  Funkce Podporované Vaření se vypne.
Tipy pro Podporované Vaření

Pár podrobností, jak dále zlepšit vaše kuchařské zážitky.

 • Když vaříte tekutiny, naplňte před vařením hrnec vhodným množstvím tekutiny (např. 1 – 3 litru). Pokuste se vyvarovat dalšímu dolévání během vaření.
 • Použití pokličky šetří energii a zajistí rychlejší dosažení teploty (také k předehřátí vody).
 • Pokrm během vaření pravidelně míchejte, abyste zajistili jednotné rozložení teploty.
 • Sůl přidejte na samém začátku vaření.
 • Před přípravou jídlo potraviny rozmrazte.
 • Zeleninu (např. brokolici, květák, zelené fazolky, růžičkovou kapustu) přidejte, když voda dosáhne zamýšlené teploty a zobrazí se vyskakovací okno.
 • Brambory a rýži přidejte do studené vody před spuštěním funkce.
 • U dušených jídel, omáček, polévek, ragú, gulášů a vývarů můžete použít Opakovaně ohřát nebo Zvolna vařit. Před spuštěním funkce Zvolna vařit osmahněte přísady (bez Pečicí sonda) a přidejte studenou tekutinu; poté zapněte funkci v rámci Podporované Vaření.
 • Na malé mořské plody (např. plátky / chapadla chobotnice nebo korýšů) můžete použít funkci Smažit.
Tipy pro Podporované Vaření - Smažit

Pár podrobností, jak dále zlepšit vaše kuchařské zážitky.

Upozornění: Používejte pouze pánve s rovným dnem.
POZOR: Laminované pánve používejte pouze u nízkého teplotního stupně, abyste zabránili poškození a přehřátí varné nádoby.
 • Spusťte funkci, když je varná deska chladná (není zapotřebí žádné předehřívání).
 • Nepoužívejte varné nádoby s vlisem ve středu dna.
 • Používejte varné nádoby z nerezové oceli se sendvičovým dnem.
 • Různé velikosti pánví mohou mít za následek různé doby ohřevu. Těžké pánve uchovávají více tepla než lehčí pánve, ale déle se zahřívají.
 • Jídlo jednou otočte, jakmile dosáhne poloviny požadované teploty. Velmi silné porce jídla by se měly obracet častěji (např. jednou za dvě minuty).
 • Abyste dosáhli nejlepších výsledků, doporučujeme, abyste použili způsob vakuové přípravy Sous-vide, než použijete funkci Smažit. Položte připravené porce na předehřátou pánev a rychle je na obou stranách opražte.
Sous-vide

Vařte vakuově způsobem Sous-vide pro uchování vitamínů a chutí.

Sous-vide je způsob přípravy vakuově balených jídel při nízké teplotě po delší dobu.

Vaše varná deska SensePro® vám nabízí přehledná nastavení a pokyny, kterými se řídit.

Vaření jídel při nízké teplotě - bezpečnostní zásady

Dobrá hygiena potravin vám umožní si plně užívat vaření při nízkých teplotách.

Ujistěte se, že se řídíte následujícími pokyny, když vaříte při nízkých teplotách, např. vakuovým způsobem Sous-vide.

 • Před přípravou jídla si umyjte / dezinfikujte ruce. Používejte jednorázové rukavice.
 • Používejte čerstvé potraviny vysoké kvality uchovávané ve vhodných podmínkách.
 • Ovoce a zeleninu důkladně omyjte a oloupejte.
 • Udržujte pracovní plochu a prkénka čistá. Používejte různá prkénka na různé druhy potravin.
 • Věnujte zvláštní pozornost hygieně při přípravě drůbeže, vajec a ryb:
  • Drůbež připravujte při teplotě nejméně 65 °C po dobu alespoň 50 minut.
  • Ujistěte se, že ryby, které chcete připravit způsobem Sous-vide jsou v kvalitě sashimi, tj. mimořádně čerstvé.
 • Uchovávejte připravené potraviny v chladničce po dobu maximálně 24 hodin.
 • U osob s oslabeným imunitním systémem nebo chronickými zdravotními potížemi se doporučuje potraviny před konzumací pasterizovat. Pasterizujte potraviny při 60 °C po dobu minimálně jedné hodiny.
Příprava jídel pro vakuové vaření Sous-vide

K vakuové přípravě jídel způsobem Sous-vide musí být jídlo nejprve vakuově zataveno.

Důležité: Také můžete zakoupit porce jídla připravené k vaření tímto způsobem.
 1. Okořeněné jídlo vložte do těsně uzavíratelných sáčků nebo do plastových sáčků.
 2. Pokud použijete plastové sáčky, použijte k utěsnění jídla vakuový přístroj na zatavování.
Vakuové vaření Sous-vide

Vařte vakuově způsobem Sous-vide pro uchování vitamínů a chutí.

 1. Připravte porce jídla.
 2. Položte hrnec plný studené vody na levou přední nebo levou zadní varnou zónu.
  Použijte maximálně 4 l vody.
 3. Stiskněte > Sous-vide.
  Můžete také stisknout > Funkce varné desky > Sous-vide
 4. Zvolte správnou teplotu.
 5. Volitelně: Nastavte čas.
  Délka vaření závisí na síle a druhu potravin.
 6. Pokračujte stisknutím OK.
 7. Položte Pečicí sonda na okraj hrnce.
 8. Stisknutím OK zavřete vyskakovací okno.
 9. Stisknutím Start zapněte předehřívání.
  Jakmile hrnec dosáhne požadované teploty, zazní zvukový signál.
 10. Vložte vakuově zatavené sáčky s porcemi jídla svisle do hrnce.
  Můžete použít košík pro vakuovou přípravu Sous-vide.
 11. Stisknutím Start zapnete danou funkci.
  Pokud nastavíte minutku, spustí se spolu s funkcí. Jakmile uplyne nastavená doba, zazní zvukový signál a zobrazí se vyskakovací okno. Okno zavřete stisknutím OK.
K zastavení nebo úpravě funkce stiskněte nebo symbol na aktivní zóně, a poté stiskněte Stop. Potvrďte stisknutím Ano ve vyskakovacím oknu.
Použití funkce udržení teploty

Regulujte a udržujte přesně teplotu pomocí funkce Udržení teploty.

Důležité: Teplota je udržována s přesností +/- 1 °C )

Tuto funkci lze zapnout pouze pro levou přední nebo levou zadní varnou zónu.

Můžete připravovat širokou řadu pokrmů, jako jsou kořeněné omáčky či polévky (např. různé druhy karí nebo bujabézy).

 1. Stiskněte a zvolte Funkce varné desky > Sous-vide.
  Také můžete stisknout a zvolit Sous-vide.
 2. Zvolte správnou teplotu.
 3. Volitelně: Nastavte čas.
 4. Pokračujte stisknutím OK.
 5. Položte Pečicí sonda na okraj hrnce nebo ji vložte do pokrmu.
 6. Stisknutím Start zapněte předehřívání.
  Jakmile hrnec dosáhne požadované teploty, zazní zvukový signál.
 7. Stisknutím OK zavřete vyskakovací okno.
 8. Stisknutím Start pokračujte v přípravě jídla při nastavené teplotě.
  Pokud nastavíte minutku, spustí se spolu s funkcí. Jakmile uplyne nastavená doba, zazní zvukový signál a zobrazí se vyskakovací okno. Okno zavřete stisknutím OK.
K zastavení nebo úpravě funkce stiskněte nebo symbol na aktivní zóně, a poté stiskněte Stop. Potvrďte stisknutím Ano ve vyskakovacím oknu.
Použití Pečicí sonda jako Teploměr

Sledujte teplotu jídla nebo tekutin, zatímco vaříte.

Důležité: Alespoň jedna varná zóna musí být aktivní, aby šla použít tato funkce.

Tuto funkci můžete zapnout pro všechny varné zóny, ale najednou pouze pro jedinou varnou zónu.

Na tuto funkci se můžete například spolehnout, když ohříváte mléko nebo kontrolujete teplotu dětské stravy.

 1. Zasuňte Pečicí sonda do pokrmu nebo tekutiny až po značku minimální úrovně.
 2. Stisknutím na displeji otevřete nabídku Pečicí sonda a zvolte Teploměr.
  Můžete také stisknout > Funkce varné desky > Teploměr.
 3. Stiskněte Start.
  Pečicí sonda začne měřit teplotu. Pokud není aktivní žádná varná zóna, zobrazí se informační vyskakovací okno.
Funkci zastavíte stisknutím číslic značících teplotu nebo a volbou Stop.
Použití funkce Rozpouštění

Rozpouštějte různé potraviny, např. čokoládu nebo máslo, při stálé nízké teplotě.

Důležité: Tuto funkci můžete použít pouze pro jednu varnou zónu najednou.
 1. Stisknutím na displeji otevřete Nabídka.
 2. Zvolte Funkce varné desky > Rozpouštění.
 3. Stiskněte Start.
  Zvolte požadovanou varnou zónu. Zobrazí se vyskakovací okno, které se vás zeptá, zda chcete zrušit předchozí nastavení tepelného výkonu, bylo-li nějaké nastaveno.

K zastavení funkce stiskněte symbol volby zóny a poté stiskněte Stop.

Doporučení k pečení

Doporučený způsob, délka a teplota přípravy jídel.

Potraviny, tloušťka / množství potravin, stupeň přípravy Způsob přípravy Teplota středu / teplota přípravy (°C) Čas pečení (minuty)
Hovězí steak, 2 cm silný, nepropečený Sous-vide 50 - 54 45 - 90
Hovězí steak, 4 cm silný, nepropečený Sous-vide 50 - 54 100 - 150
Hovězí steak, 6 cm silný, nepropečený Sous-vide 50 - 54 180 - 250
Hovězí steak, 2 cm silný, středně propečený Sous-vide 55 - 60 45 - 90
Hovězí steak, 4 cm silný, středně propečený Sous-vide 55 - 60 100 - 150
Hovězí steak, 6 cm silný, středně propečený Sous-vide 55 - 60 180 - 250
Hovězí steak, 2 cm silný, propečený Sous-vide 61 - 68 45 - 90
Hovězí steak, 4 cm silný, propečený Sous-vide 61 - 68 100 - 150
Hovězí steak, 6 cm silný, propečený Sous-vide 61 - 68 180 - 250
Kuřecí prsa, 200 - 300 g, dobře propečená Sous-vide 64 - 72 45 - 60
Kuřecí prsa, 200 - 300 g, dobře propečená Pošírovat 68 - 74 35 - 45
Kuřecí stehno, 200 - 300 g, dobře propečené Pošírovat 78 - 85 30 - 60
Vepřový plátek, 2 cm silný, dobře propečený Sous-vide 60 - 66 35 - 60
Vepřová panenka, 4 - 5 cm, dobře propečená Sous-vide 62 - 66 60 - 120
Jehněčí filet, 2 cm silný, středně propečený Sous-vide 56 - 60 35 - 60
Jehněčí filet, 2 cm silný, dobře propečený Sous-vide 64 - 68 40 - 65
Jehněčí hřbet (bez kostí), 200 - 300 g, středně propečený Sous-vide 56 - 60 60 - 120
Jehněčí hřbet (bez kostí), 200 - 300 g, dobře propečený Sous-vide 64 - 68 65 - 120
Losos, 2 cm silný, průhledný Sous-vide 46 - 52 20 - 45
Losos, 3 cm silný, průhledný Sous-vide 46 - 52 35 - 50
Losos, 2 cm silný, průhledný Pošírovat 55 - 68 20 - 35
Losos, 3 cm silný, průhledný Pošírovat 55 -68 25 - 45
Tuňák, 2 cm silný, průhledný Sous-vide 45 - 50 35 - 50
Krevety, 1 - 2 cm silné, průhledné Sous-vide 50 - 56 45 - 45
Vejce, velikost M, měkká tekutá vejce Sous-vide 63 - 64 45 -70
Vejce, velikost M, středně tekutá vejce Sous-vide 65 - 67 45 -70
Vejce, velikost M, méně tekutá vejce Sous-vide 68 -70 45 -70
Vejce, velikost M, vařená naměkko Vaření vaření 4
Vejce, velikost M, vařená nahniličku Vaření vaření 7
Vejce, velikost M, vařená natvrdo Vaření vaření 10
Rýže, - , vařená Nabobtnaná - 10 - 30
Brambory, - , vařené Vaření vaření 15 - 30
Zelenina (čerstvá), - , vařená Sous-vide 85 30 - 40
Chřest, - , vařený Sous-vide 85 30 - 40
Hob²Hood

Nechte funkci Hob²Hood postarat se automaticky o ventilátor, abyste se mohli plně věnovat vašemu vaření.

Hob²Hood představuje pokročilou automatickou funkci, která propojuje vaši varnou desku se speciálním odsavačem par pomocí komunikace infračerveným signálem. Rychlost ventilátoru se řídí automaticky na základě nastavení režimu a teploty nejteplejší varné nádoby na varné desce.

U většiny odsavačů par je dálkový systém ovládání původně vypnutý. Před použitím funkce jej proto zapněte.

Automatický chod funkce zapnete nastavením automatického režimu na H1 - H6. Varná deska je původně nastavená na H5.

Odsavač par zareaguje, kdykoliv použijete varnou desku. Varná deska automaticky rozpozná teplotu varných nádob a přizpůsobí rychlost ventilátoru.

Volbou nastavení H1 můžete varnou desku nastavit tak, aby se zapnulo pouze osvětlení.

Poznámka: Změníte-li rychlost ventilátoru na odsavači par, výchozí spojení s varnou deskou bude deaktivováno. Chcete-li funkci znovu aktivovat, oba spotřebiče VYP a znovu ZAP.
Poznámka: Pro podrobné informace o použití tohoto odsavače par viz návod k použití odsavače.
Manuální změna režimů u Hob²Hood

Manuální změna rychlosti odsávání může ovlivnit zvuk ventilátoru a zajistit jeho tišší chod.

Pokud vám hladina hluku / otáčky ventilátoru nevyhovují, můžete mezi režimy přepínat ručně.
 1. Stiskněte .
 2. Zvolte Nastavení.
 3. Ze seznamu zvolte Hob²Hood.
 4. Zvolte požadovaný režim.
  Když dokončíte přípravu jídel a vypnete varnou desku, může ventilátor odsavače par ještě určitou chvíli pracovat. Systém poté ventilátor vypne automaticky a na dalších 30 sekund vám zabrání v jeho náhodném spuštění.
  Osvětlení odsavače par se vypne dvě minuty po vypnutí varné desky.
  Poznámka: Změníte-li rychlost ventilátoru na odsavači par, výchozí spojení s varnou deskou bude deaktivováno. Chcete-li funkci znovu aktivovat, oba spotřebiče vypněte a znovu zapněte.
Seznam režimů funkce Hob²Hood
Režim Automatické osvětlení Vaření Smažení
H0 Vypnout Vypnout Vypnout
H1 Zapnout Vypnout Vypnout
H2 Zapnout Rychlost ventilátoru 1 Rychlost ventilátoru 1
H3 Zapnout Vypnout Rychlost ventilátoru 1
H4 Zapnout Rychlost ventilátoru 1 Rychlost ventilátoru 1
H5 Zapnout Rychlost ventilátoru 1 Rychlost ventilátoru 2
H6 Zapnout Rychlost ventilátoru 2 Rychlost ventilátoru 3

Varná deska rozpozná proces vaření a nastaví rychlost odsávání v souladu s automatickým režimem.

Varná deska rozpozná proces smažení a nastaví rychlost odsávání v souladu s automatickým režimem.

Režim H2 zapne ventilátor a osvětlení a nezávisí na teplotě.

Poznámka: Změníte-li rychlost ventilátoru na odsavači par, výchozí spojení s varnou deskou bude deaktivováno. Chcete-li funkci znovu aktivovat, oba spotřebiče vypněte a znovu zapněte.
Poznámka: Pro podrobné informace o použití tohoto odsavače par viz návod k použití odsavače.
Tipy a rady pro funkci Hob²Hood

Využijte funkci Hob²Hood na maximum.

Když používáte vaši varnou desku se zapnutou funkcí Hob²Hood:

 • Chraňte panel odsavače par před přímým slunečním svitem.
 • Nemiřte halogenové světlo na panel odsavače par.
 • Nezakrývejte ovládací panel varné desky.
 • Nepřerušujte signál mezi varnou deskou a odsavačem par (např. rukou, madlem nádoby nebo vysokým hrncem).
Poznámka: Okénko pro infračervený vysílač funkce Hob²Hood udržujte čisté.
Poznámka: Ostatní dálkově ovládané spotřebiče mohou blokovat signál. Nepoužívejte v blízkosti varné desky žádné takové spotřebiče, dokud je funkce Hob²Hood zapnutá.

Odsavače par s funkcí Hob²Hood

Plnou řadu odsavačů par, které jsou vybaveny touto funkcí, naleznete na našich webových stránkách pro spotřebitele. Odsavače par Electrolux, které jsou vybaveny touto funkcí, musí být označeny symbolem .

Doplňkové funkce
Užitečné funkce, která vám pomohou v kuchyni.
Nastavení odpočítávání času

Nechte vaši varnou desku odpočítávat minuty pro každou zónu zvlášť.

Nejprve nastavte teplotu pro danou varnou zónu a poté nastavte funkci.
 1. Stiskněte symbol zóny.
 2. Stiskněte .
  Na displeji se zobrazí okno nabídky časovače.
 3. K zapnutí této funkce zaškrtněte .
  Symboly se změní na .
 4. Posunutím prstu doleva nebo doprava zvolíte požadovaný čas.
  Např. hodiny a/nebo minuty.
 5. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.

  Pro zrušení vaší volby zvolte .

  Jakmile uplyne nastavený čas, zazní zvukový signál a začne blikat . Zvukový signál vypnete stisknutím .

Funkci vypnete změnou nastavení tepelného výkonu na 0.

Alternativně, stiskněte nalevo od hodnoty časovače, stiskněte vedle a potvrďte vaši volbu, když se zobrazí vyskakovací okno.

Zapnutí minutky

Nechte vaši varnou desku odpočítávat minuty pro celou varnou desku.

Důležité: Tato funkce nemá žádný vliv na provoz varných zón.
 1. Zvolte kteroukoliv varnou zónu.
  Na displeji se zobrazí příslušný posuvník.
 2. Stiskněte .
  Na displeji se zobrazí okno nabídky časovače.
 3. Posunutím prstu doleva nebo doprava zvolíte požadovaný čas.
  Např. hodiny a minuty.
 4. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.

  Pro zrušení vaší volby zvolte .

  Jakmile uplyne nastavený čas, zazní zvukový signál a začne blikat . Zvukový signál vypnete stisknutím .

 5. Vypnutí funkce:
  1. Stisknutím nalevo od hodnoty časovače.
  2. Stiskněte vedle a potvrďte vaši volbu po zobrazení vyskakovacího okna.
Stopky

Sledujte, jak dlouho je vaše varná zóna v provozu.

Funkce se automaticky spustí s okamžitým počítáním po aktivaci varné zóny.

Tato funkce nepřestane fungovat, když zdvihnete varnou nádobu z varné zóny.

Zapnutí funkce Stopky

Funkci Stopky zapněte nebo vypněte dle vlastních preferencí.

 1. Stisknutím vyvolejte Nabídka.
 2. Prolistujte nabídkou a zvolte Nastavení > Stopky
 3. Stiskněte spínač k zapnutí/vypnutí funkce.
Vynulování funkce Stopky

Vynulujte funkci Stopky, abyste srovnali odpočet s vaším vařením.

 1. Stiskněte .
 2. Ve vyskakovacím okně zvolte Reset.
Funkce začne počítat od 0.
Pozastavení funkce Stopky

Dočasně pozastavte funkci Stopky, abyste srovnali odpočet s vaším vařením.

 1. Stiskněte .
 2. Ve vyskakovacím okně zvolte Pauza.
K pokračování počítání zvolte Start.
Zablokování ovládacího panelu

Zablokujte ovládací panel, abyste zabránili náhodným změnám tepelného výkonu.

Nejprve nastavte tepelný výkon.
Stisknutím zapnete danou funkci.

Tuto funkci vypnete stisknutím na tři sekundy.

Poznámka: Funkce blokování se vypne spolu s vypnutím varné desky.
Zapnutí funkce Dětská bezp. pojistka

Zapnutí Dětská bezp. pojistka brání náhodnému použití varné desky.

 1. Stisknutím na displeji otevřete Nabídka.
 2. Ze seznamu zvolte Nastavení > Dětská bezp. pojistka.
 3. Zapněte spínač.
 4. Tuto funkci zapnete stisknutím písmen A-O-X v abecedním pořadí.

Funkci vypnete vypnutím spínače.

K opuštění Nabídka stiskněte nebo pravou stranu displeje, vně vyskakovacího okna.

Přerušení a pokračování v přípravě jídel

Dočasně přerušte a pokračujte v přípravě jídel beze změny ve zvolených nastaveních.

Důležité: Tuto funkci nelze zapnout, když běží funkce Podporované Vaření nebo Sous-vide.
Důležité: Tato funkce zastaví PowerBoost.
 1. Stisknutím zapnete danou funkci.
  Rozsvítí se . Všechny varné zóny, které pracují, se nastaví na nejnižší tepelný výkon.
 2. Stisknutím budete opět pokračovat ve vaření.
  Nastavení pro vaření se znovu aktivují.
Automatické vypnutí zvyšuje bezpečnost

V některých situacích se vaše varná deska automaticky vypne nebo vypne varné zóny.

Vaše varná deska se automaticky vypne, pokud:

Všechny varné zóny jsou vypnuté.
Pokud nejsou zapnuté žádné varné zóny, varná deska se vypne, aby šetřila energií.
Na ovládacím panelu je něco položeno na déle než 10 sekund.
Pokud něco rozlijete nebo položíte na ovládací panel (pánev, utěrku, atd.), zazní zvukový signál a varná deska se vypne. Odstraňte všechny předměty, nebo vyčistěte ovládací panel.
Varná deska se příliš zahřeje.
Vaše varná deska se vypne, když se příliš zahřeje, např. při vyvaření obsahu pánve. Před dalším použitím varné desky je nutné nechat varnou zónu vychladnout.
Používáte nesprávný typ varné nádoby nebo se na dané zóně nenachází žádná varná nádoba.
Bílý symbol varné zóny bliká a indukční varná zóna se automaticky vypne po jedné minutě.
Po určité době nevypnete varnou zónu nebo nezměníte nastavení teploty.
Po určité době se zobrazí hlášení a varná deska se vypne. Doba závisí na nastavení tepelného výkonu.
Vztah mezi nastavením teploty a časem automatického vypnutí

Čím je varná zóna teplejší, tím kratší je čas automatického vypnutí.

Nastavení teploty Varná deska se vypne po
1 - 2 6 hodinách
3 - 5 5 hodinách
6 4 hodinách
7 - 9 1,5 hodině
Ukazatel zbytkového tepla

Tento ukazatel vám pomáhá vyvarovat se dotyku horkých povrchů.

Upozornění: Nebezpečí popálení zbytkovým teplem.

Indukční varná deska vytváří teplo potřebné k vaření přímo ve dně varné nádoby. Varná nádoba pak ohřívá sklokeramický povrch varné desky.

Ukazatel zbytkového tepla OptiHeat Control zobrazuje úroveň zbytkového tepla jako III, II nebo I, kde III značí nejvyšší úroveň.

Öko Timer (Ekologický časový spínač)

Varná zóna se vypne před dokončením odpočítávání, aby se šetřilo energií.

Rozdíl mezi dobou provozu a odpočítáváním závisí na nastavené teplotě a délce vaření.

Nastavení

Nastavte vaši varnou desku SensePro® podle vašich požadavků.

Nastavení užitečných věcí, jako je Jazyk, Displej jas a Tóny tlačítek, můžete u vaší varné desky změnit.

Nastavení Jazyk

Chcete změnit Jazyk po prvotním nastavení? Nastavte požadovaný jazyk v několika málo snadných krocích.

 1. Stisknutím na displeji otevřete Nabídka.
 2. Zvolte Nastavení > Jazyk.
 3. Zvolte upřednostňovaný jazyk.
 4. Nastavení potvrďte stisknutím Ano.
 5. Stisknutím zavřete Nabídka.
Nastavení Tóny tlačítek

Zvolte, jak by měla varná deska indikovat, když stisknete tlačítka ovládacího panelu.

 1. Na displeji stiskněte .
 2. Zvolte Nastavení > konfigurovat > Tóny tlačítek.
 3. Nastavte upřednostňovanou volbu
  • beze zvuku,
  • kliknutí (výchozí),
  • pípnutí.
 4. Stiskněte tlačítko OK.
 5. Stisknutím zavřete Nabídka.
Nastavení Hlasitost zv. signalizace

Zvolte, jak hlasitá by měla být zvuková signalizace nebo ozvučení dotyku ovládacího panelu.

 1. Na displeji stiskněte .
 2. Zvolte Nastavení > konfigurovat > Hlasitost zv. signalizace.
 3. Nastavte upřednostňovanou volbu.
 4. Stiskněte tlačítko OK.
 5. Stisknutím zavřete Nabídka.
Nastavení Displej jas

Změny Displej jas displeje mohou zlepšit viditelnost.

Můžete zvolit ze čtyř různých úrovní jasu, kde úroveň č. 4 je nejjasnější.
 1. Stisknutím otevřete Nabídka.
 2. Zvolte Nastavení > konfigurovat > Displej jas.
 3. Nastavte upřednostňovanou úroveň.
 4. Stiskněte tlačítko OK.
 5. Stisknutím zavřete Nabídka.

Čištění a údržba

Zjistěte, kdy a jak čistit váš spotřebič. Čistý spotřebič s dobrou péčí zvyšuje bezpečnost a zlepšuje výsledky vašeho vaření.
Čištění a péče o vaši varnou desku

Zjistěte, jak čistit vaši varnou desku.

O vaši varnou desku se dobře starejte, vždy používejte varné nádoby s čistým a nepoškozeným dnem.

Kdy čistit varnou desku

Varnou desku po každém použití očistěte.

Poznámka: Škrábance nebo tmavé skvrny na povrchu nemají vliv na funkci varné desky.

Okamžitě odstraňte

 • Roztavený plast,
 • plastovou fólii,
 • cukr,
 • potraviny s cukrem.

Pokud je neodstraníte okamžitě, může se varná deska poškodit.

Na čištění skleněného povrchu používejte speciální škrabku. Škrabkou pohybujte v ostrém úhlu proti povrchu.

Odstraňte po dostatečném vychladnutí varné desky

 • Stopy vodního kamene,
 • skvrny od vody,
 • skvrny od mastnoty,
 • kovově lesklé zbarvení.

Vyčistěte varnou desku vlhkým hadříkem s neabrazivním čisticím prostředkem, který je vhodný na skleněný povrch varné desky. Hadříkem pohybujte plynule zleva doprava, abyste vyčistili vodorovné drážky povrchu.

K odstranění kovově lesklého zbarvení použijte roztok vody a octa, kterým vyčistíte povrch varné desky.

Po vyčištění varnou desku osušte měkkým hadrem.

Šetřete energii

Šetřete energii bez úsilí při vašem každodenním vaření.

Tipy, jak snadno šetřit energii, když vaříte.

 • Při ohřevu vody používejte pouze takové množství, které potřebujete.
 • Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby pokličkami.
 • Před zapnutím varné zóny na ni položte varnou nádobu.
 • Varné nádoby stavte přímo na střed varné zóny.
 • Na menší varné zóny stavte menší varné nádoby.
 • Využijte zbytkové teplo k udržování teploty jídel nebo k jeho rozpouštění.

Videa, jak začít

Prohlédněte si naše instruktážní videa a využívejte své spotřebiče na maximum.

 • Jak používat teplotní sondu.

  Jak používat teplotní sondu

  Podrobný návod k použití teplotní sondy SensePro Hob.

  Další

 • Jak používat funkci Assisted Cooking

  Jak používat funkci Assisted Cooking

  Animace krok za krokem ukazující, jak používat funkci Assisted Cooking na varné desce SensePro. Podívejte se a zkuste to u sebe doma.

  Další

 • Jak používat funkci Sous-Vide

  Jak používat funkci Sous-Vide

  Animace krok za krokem ukazující, jak používat funkci Sous-Vide na varné desce SensePro. Podívejte se a zkuste to u sebe doma.

  Další

 • Jak používat uživatelské rozhraní u vaší varné desky SensePro

  Jak používat uživatelské rozhraní u vaší varné desky SensePro

  Jak maximalizovat využití nového SensePro. Animace vám ukáže tipy, jak používat nový SensePro. Méně rutinních kroků, nastavení časovače pro každou zónu, zvýšení výkonu, použití asistovaného vaření.

  Další

 • Jak používat Sous-Vide jako v restauraci

  Jak používat Sous-Vide jako v restauraci

  Výhody vaření Sous-Vide - možnost vaření jídel jako z restaurace pomocí varné desky Sense Pro.

  Další

Funkce

Vychutnejte si perfektně upečené pokrmy s teplotní sondou

S bezdrátovou teplotní sondou si připravíte jídla na profesionální úrovni i doma. Teplotní sonda měří teplotu na stupeň přesně, komunikuje s ovládáním varné desky a zajišťuje precizní přípravu pokrmů. Bez problémů dokáže udržovat stanovenou konstantní teplotu, takže vám umožní vařit metodou sous-vide.

Intuitivní dotykový displej pro ovládání varné desky

Dotykové ovládání se snadno používá a dodá vám jistotu během vaření
Užívejte si intuitivní plnobarevné dotykové ovládání na varné desce. Stačí vybrat pokrm, který chcete připravit, a displej vás bude nepřetržitě informovat o stavu vaření, abyste měli vše bez námahy pod kontrolou. Varná deska navíc zobrazuje podrobné pokyny krok za krokem, aby se vám každý pokrm perfektně vydařil.

 

Individuální časovač pro každou zónu

Připravit několik chutných jídel a chodů může být náročné. Co by ale nemělo být náročné, je ovládání varné desky. S naší varnou deskou je to jednoduché: zapněte individuální časovač pro každou varnou zónu a po uplynutí nastaveného času se zóna automaticky vypne. Praktická funkce, která vás podpoří, když to potřebujete.

S funkcí Bridge můžete spojit varné zóny a získat více prostoru pro vaření

Více prostoru pro vaření
Funkce Bridge umí spojit dvě samostatné varné zóny, které pak fungují jako jedna velká zóna. Nastavený výkon a časovač se automaticky sjednotí, což zjednodušuje používání grilu plancha nebo vaření v oválném pekáči.

 

Absolutní komfort s Hob2Hood

Ať se o odsavač postará varná deska
Technologie Hob2Hood znamená, že varná deska automaticky reguluje nastavení odsavače. Během vaření se výkon ventilátoru přizpůsobuje teplotě na varných zónách. Vy se tak nemusíte zabývat nastavováním odsavače a veškerou pozornost můžete upřít na přípravu vynikajícího jídla.

Zanechte recenzi

Váš spotřebič

Máme několik modelů tohoto spotřebiče. Aby byla vaše recenze prospěšná pro ostatní zákazníky, potřebujeme vědět který model je váš. ID modelu nebo číslo produktu (PNC) najdete na produktovém štítku.

Jak najdu produktový štítek?

Velice vám děkujeme za vaši recenzi

Zkontrolujte si vaši schránku ohledně potvrzovacího e-mailu.

{{ props.errorNickname }}

Toto se zobrazí vedle vaší recenze. Prosím nepoužívejte vaše celé jméno. V takovém případě se recenze nepublikuje

K potvrzení vaší recenze potřebujeme vaši e-mailovou adresu.

{{ props.errorEmoji }}

Zákaznické recenze by se měly zaměřovat především na kvalitu, design a hodnotu spotřebiče. Pro zpětnou vazbu týkající se služeb, zásilky nebo instalace kontaktujte Zákaznické služby. Každá recenze projde před zveřejněním na tomto webu schválením. Další informace naleznete v našich pokynech pro vytvoření recenze.

Odsouhlaste, prosím, podmínky

Připojte se k MyElectrolux a získejte 10 % slevu na další nákup